Wtorek, 16 styczeń 2018 
Imieniny:

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - referent ds. organizacyjno-kadrowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2018-01-12
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2018-01-12 10:19:00
Wyświetl historię zmian »

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy - referent ds. organizacyjno-kadrowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2018-01-11
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2018-01-11 14:34:00
Wyświetl historię zmian »

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - referent ds. organizacyjno-kadrowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Patrycja Zwardoń
Data wytworzenia informacji: 2017-12-27
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-12-27 16:51:00
Wyświetl historię zmian »

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy - referent ds. organizacyjno-kadrowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Patrycja Zwardoń
Data wytworzenia informacji: 2017-12-20
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-12-20 13:56:00
Wyświetl historię zmian »

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - referent ds. organizacyjno-kadrowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko specjalista ds. oświatowo-organizacyjnych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko informatyk

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referent ds. księgowości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyk

Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM ZARZĄDZIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W GRODKOWIE,        UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 24

 

stanowisko: informatyk

wymiar etatu: niepełny 0,25 etatu

liczba wolnych etatów: 0,25 etatu

 

  1. Wymagania formalne:

­          posiadanie obywatelstwa  polskiego,

­          pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,

­          brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

­           nieposzlakowana opinia,

­          wykształcenie wyższe informatyczne,  

­          co najmniej 3 letni staż pracy w jednostkach samorządowych na stanowiskach: informatyka, administratora sieci,

­          stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 2. Wymagania dodatkowe :

­          znajomość przepisów z zakresu ustawy prawa oświatowego, o systemie  informacji oświatowej, o ochronie danych osobowych, o samorządzie gminnym,  ustawa o informatyzacji działalności podmiotów  realizujących zadania publiczne,

­          umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność, systematyczność, dokładność.

 3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku pracy:

­          praca na niepełny etat,

­          praca przy komputerze do 2 godzin na dobę, przy oświetleniu częściowo sztucznym,

­          praca z narażeniem na sytuacje stresujące.

 

 4.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1)      administrowanie siecią teleinformatyczną GZSZiP oraz zapewnienie poprawnego działania i bieżące utrzymanie sieci, przełączników, routerów, firewalli i towarzyszących im systemów informatycznych, instalacja i konfiguracja urządzeń sieci LAN i WAN,

2)      administrowanie serwerami GZSZIP, dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji (Windows Server oraz Linux),

3)      administracja bazami danych będącymi w użytkowaniu GZSZiP,

4)      administracja systemem antywirusowym jednostki,

5)      zarządzanie systemami informatycznymi jednostki w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego dostępu do zasobów oraz zabezpieczeniem prawidłowości działania sprzętu teleinformatycznego,

6)      usuwanie nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu oprogramowania komputerowego zainstalowanego w GZSZiP,

7)      nadzór nad teleinformatycznymi urządzeniami peryferyjnymi będącymi w posiadaniu GZSZiP,

8)      zapewnienie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, ochrony haseł i dostępu do sieci,

9)      wykonywanie i weryfikacja kopii bezpieczeństwa systemów i konfiguracji urządzeń,

10)  tworzenie i aktualizacja planu działań odtworzeniowych (Disaster Recovery),

11)  koordynacja działań w zakresie informatyzacji GZSZiP,

12)  współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w procedurach zakupowych oraz przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia dla różnego rodzaju urządzeń teleinformatycznych,

13)  zarządzanie serwerem poczty elektronicznej, usług hostingowych i DNS oraz platformą sprzętową serwisu WWW,

14)  prowadzenie podstawowych szkoleń pracowników GZSZiP w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, ochrony i bezpieczeństwa danych,

15)  wsparcie techniczne dla użytkowników w zakresie problemów związanych ze środowiskiem teleinformatycznym,

16)  zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania,

17)  wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego GZSZiP i koordynacja spraw w zakresie wykonywania większych remontów i usuwania awarii,

18)  zgłaszanie i obsługa awarii oprogramowania komputerowego we współpracy z zewnętrznymi dostawcami, wnioskowanie o wprowadzenie zmian w oprogramowaniu,

19)  kontrolowanie i zabezpieczanie prawidłowości przebiegu czynności serwisowych w zainstalowanych systemach informatycznych,

20)  aktualizacja strony WWW i BIP GZSZIP.

 

5.      Wymagane dokumenty :

­          życiorys (CV),

­          list motywacyjny ,

­          kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie ,

­          kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

­          kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),

­          kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ,

­          oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 

­          zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

­           kserokopia dowodu osobistego .

 

6.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

1)      Dokumenty z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko Informatyk ”  należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, ul. Powstańców Śląskich 24 (sekretariat GZSZiP, parter  w budynku PSP nr 1 w Grodkowie ) do dnia 02 październik  2017  r. do godziny 1200,

2)      Dokumenty, które wpłyną do Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

3)       Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona na stronie internetowej BIP Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli (www.gzszip.grodkow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Zarządzie  Szkół i Przedszkoli w Grodkowie w dniu 02 październik 2017 r. do godz. 1500.

7.  Inne informacje:

1)      Rozmowy kwalifikacyjne - testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu  4 października 2017 r. o godz. 1100 w Gminnym Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Grodkowie,

2)      Do rozmowy kwalifikacyjnej mogą przystąpić kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i znajdują się na liście, o której mowa w pkt.6, pdpkt.3,

3)      Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej BIP GZSZIP (gzszip.grodkow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń  w Gminnym Zarządzie  Szkół i Przedszkoli w Grodkowie ,

4)      Umowa o pracę z wybranym kandydatem zawarta zostanie na 3 miesięczny okres próbny, z możliwością jej przedłużenia,

5)      Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz.922) oraz ustawą z 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016r poz. 902 ze zm.)” ,

 

        6) Kserokopie składanych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

 8. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Grodków 19 września 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. oświatowo-organizacyjnych

Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM ZARZĄDZIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W GRODKOWIE, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 24

 

stanowisko: specjalista ds. oświatowo – organizacyjnych

wymiar etatu: pełny

liczba wolnych etatów: 1

 

  1. Wymagania formalne:

 ­          posiadanie obywatelstwa  polskiego,

­          pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,

­          brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

­          nieposzlakowana opinia,

­          wykształcenie wyższe o kierunku zarządzanie w oświacie,   

­          co najmniej 4 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego

­          stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 2. Wymagania dodatkowe :

­          preferowany staż na stanowisku kierowniczym  w  „ oświacie”

­          znajomość przepisów z zakresu: prawa oświatowego, o systemie informacji oświatowej, o ochronie danych osobowych, o  samorządzie gminnym,  Karta Nauczyciela , Kodeks Postępowania Administracyjnego

­          umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność,

­          umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność,

­          znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,

­          prawo jazdy kategorii B

 3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku pracy:

­          praca na pełny etat,

­          praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, przy oświetleniu częściowo sztucznym,

­          praca administracyjno-biurowa z narażeniem na sytuacje stresujące,

­          większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej.

4.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1)      prowadzenie całokształtu  spraw związanych z funkcjonowaniem  kontroli zarządczej,

2)      weryfikacja pod kątem zasadności oraz zgodności z prawem arkuszy organizacyjnych oraz aneksów,  sporządzanych przez dyrektorów placówek oświatowych,

3)      prowadzenie całokształtu  spraw dot. gromadzenia i przetwarzania danych w  systemie informacji oświatowej, w zakresie kompetencji  j.s.t.,

4)      koordynacja działań placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Grodków w zakresie organizacji, dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży

5)      prowadzenie spraw związanych z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi,

6)      pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji ,

7)      pozyskiwanie projektów, programów oraz prowadzenie spraw związanych z ich realizacją,

8)      sporządzanie sprawozdań,

9)      przygotowywanie uchwał i zarządzeń,

10)  stosowanie w zakresie prowadzonych spraw aktualnych przepisów prawa,

11)  wykonywanie innych czynności służbowych nie wyszczególnionych w niniejszym zakresie, a wynikających z przepisów dot. stanowiska pracy.

5.      Wymagane dokumenty aplikacyjne :

­          życiorys (CV),

­          list motywacyjny ,

­          kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie ,

­          kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

­          kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach , szkoleniach itp.),

­          kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ,

­          oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 

­          zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

­          kserokopia dowodu osobistego ,

6.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 1)      Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. oświatowo-organizacyjnych”  należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, ul. Powstańców Śląskich 24 (sekretariat GZSZiP, parter  w budynku PSP nr 1 w Grodkowie ) do dnia 02 października 2017  r. do godziny 1200.

2)      Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

3)       Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona na stronie internetowej BIP Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli (www.gzszip.grodkow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Zarządzie  Szkół i Przedszkoli w Grodkowie  w dniu 02 października 2017.

 

  1. Inne informacje:

1)      Rozmowy kwalifikacyjne (testy kwalifikacyjne) odbędą się w dniu  4 października 2017 r. o godz. 1030 w Gminnym Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Grodkowie.

2)       Do rozmowy  kwalifikacyjnej mogą  przystąpić  kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i znajdują się na liście, o której mowa w pkt.6, pdpkt.3

3)       Informacja o wynikach naboru  będzie umieszczona na stronie internetowej BIP GZSZIP (gzszip.grodkow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Zarządzie  Szkół i Przedszkoli w Grodkowie .

4)       Umowa o pracę z wybranym kandydatem zawarta zostanie na 3 miesięczny okres próbny, z możliwością jej przedłużenia.

5)      Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą : 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie

       pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z

      dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz.922)

      oraz ustawą z 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016r

     poz. 902 ze zm.)”

 

6)      Kserokopie składanych dokumentów należy potwierdzić za  zgodność z oryginałem.

 

 8. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Grodków 19 września 2017r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM ZARZĄDZIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W GRODKOWIE,                    UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 24

 

stanowisko: referent ds. księgowości 

wymiar etatu: pełny

liczba wolnych etatów: 2

 

1. Wymagania formalne

-   posiadanie obywatelstwa  polskiego,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-  nieposzlakowana opinia,

-  wykształcenie min. średnie ekonomiczne bądź administracyjne,

-  preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne bądź administracyjne,  

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

 2. Wymagania dodatkowe :

- znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,

 przepisów dotyczących podatków i prawa oświatowego

 - umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność,

 - znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,

- doświadczenie  w pracy na podobnym stanowisku,

 

 3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku pracy:

- praca na pełny etat,

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, przy oświetleniu częściowo sztucznym,

- praca administracyjno-biurowa z narażeniem na sytuacje stresujące,

- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej.

 

4.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 - księgowanie operacji finansowych dotyczących placówek oświatowych i GZSZiP,

- przygotowywanie dokumentów placówek oświatowych do płatności i księgowania,

- sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych placówek oświatowych,

- prowadzenie pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej placówek oświatowych,

- prowadzenie spraw związanych inwentaryzacją majątku placówek oświatowych,

- prowadzenie całokształtu prac związanych z prowadzeniem zakładowej kasy,

- sporządzanie list płac pracowników placówek oświatowych,

- prowadzenie całokształtu spraw  dotyczących funduszu socjalnego pracowników,

- ewidencja i rozliczanie VAT,

- prowadzenie rozliczenia stołówek w placówkach oświatowych,

- prowadzenie rozliczenia paliwa w pojazdach będących w posiadaniu GZSZiP,

- opracowywanie planów finansowych,

- przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń  w zakresie prowadzonych spraw,

- wykonywanie innych czynności służbowych nie wyszczególnionych w niniejszym zakresie, a wynikających z przepisów dot. stanowiska pracy.

 

 5.      Wymagane dokumenty aplikacyjne :

 -    życiorys (CV),

-    list motywacyjny ,

-    kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie ,

-    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-    kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach , szkoleniach itp.),

-    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ,

-    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 

-    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

-    kserokopia dowodu osobistego,

 

 6.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1)      Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko referent ds. księgowości”  należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, ul. Powstańców Śląskich 24 (sekretariat GZSZiP, parter  w budynku PSP nr 1 w Grodkowie ) do dnia 29 września 2017  r. do godziny 1400.

2)      Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

3)       Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona na stronie internetowej BIP Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli (www.gzszip.grodkow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Zarządzie  Szkół i Przedszkoli w Grodkowie w dniu 29 września 2017 r.

7.  Inne informacje:

1) Rozmowy kwalifikacyjne (testy kwalifikacyjne) odbędą się w dniu 4 października 2017 r. o godz. 1000 w Gminnym Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Grodkowie.

2) Do rozmowy kwalifikacyjnej mogą przystąpić tylko ci kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i znajdują się na liście, o której mowa w pkt.6, pdpkt.3

3) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP GZSZIP (www.gzszip.grodkow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Zarządzie  Szkół i Przedszkoli w Grodkowie .

4) Umowa o pracę z wybranym kandydatem zawarta zostanie na 3 miesięczny okres próbny, z możliwością jej przedłużenia.

 5) Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą :

                „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie

                  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z

                dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz.922)

                oraz ustawą z 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016r

               poz. 902 ze zm.)” .

6) Kserokopie składanych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Grodków 15 września 2017r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie konkursu na dyrektora żłobka

Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia Konkursu na Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie

 

1. Zarządzenie Burmistrza Grodkowa >> pobierz <<

2. Ogłoszenie o konkursie - Zał. Nr 1 >> pobierz <<

3. Regulamin konkursu - Zał. Nr 2 >> pobierz <<

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopicach

ZARZĄDZENIE Nr BR.0050.499.2017

BURMISTRZA  GRODKOWA

z dnia 20.04.2017 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu  na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  w Kopicach

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz §  1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej  szkoły  lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  w Kopicach, Kopice 32 49-200 Grodków.
  2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

 Burmistrz Grodkowa powoła komisję konkursową odrębnym zarządzeniem.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grodków, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodkowie, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Zarządu Szkól i Przedszkoli w Grodkowie  oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Zarządu Szkól i Przedszkoli w Grodkowie.

§4

Wykonanie zarządzenie powierza się Dyrektorowi Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli           w Grodkowie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz

Marek Antoniewicz

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grodków

   ZARZĄDZENIE Nr BR.0050.498.2017

BURMISTRZA  GRODKOWA

z dnia 20.04.2017r.

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grodków

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz §  1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej  szkoły  lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

  1. Ogłaszam konkursy na stanowiska dyrektorów:

1)      Publicznego Przedszkola Nr 2 w Grodkowie, ul Kościuszki 4, 49-200 Grodków.

2)      Publicznego Przedszkola w Kopicach, Kopice 32 A, 49-200 Grodków

3)      Publicznego Przedszkola w Wierzbniku, Wierzbnik 65, 49-200 Grodków

 

  1. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

 Burmistrz Grodkowa powoła komisję konkursową odrębnym zarządzeniem.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grodków, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodkowie, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Zarządu Szkól i Przedszkoli w Grodkowie  oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Zarządu Szkól i Przedszkoli w Grodkowie.

§4

Wykonanie zarządzenie powierza się Dyrektorowi Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli  w Grodkowie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

Marek Antoniewicz

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

w Grodkowie

ul. Powstańców Śląskich 24
49-200 Grodków
   
tel.:  77 415 53 61
tel.:  77 415 55 69
fax:  77 415 70 80
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 715 - 1515
  • Data aktualizacji: 2018-01-12 10:21:13
  • Licznik odwiedzin: 1235931