Piątek, 28 luty 2020 
Imieniny:

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyk

Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM ZARZĄDZIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W GRODKOWIE,        UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 24

 

stanowisko: informatyk

wymiar etatu: niepełny 0,25 etatu

liczba wolnych etatów: 0,25 etatu

 

  1. Wymagania formalne:

­          posiadanie obywatelstwa  polskiego,

­          pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,

­          brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

­           nieposzlakowana opinia,

­          wykształcenie wyższe informatyczne,  

­          co najmniej 3 letni staż pracy w jednostkach samorządowych na stanowiskach: informatyka, administratora sieci,

­          stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 2. Wymagania dodatkowe :

­          znajomość przepisów z zakresu ustawy prawa oświatowego, o systemie  informacji oświatowej, o ochronie danych osobowych, o samorządzie gminnym,  ustawa o informatyzacji działalności podmiotów  realizujących zadania publiczne,

­          umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność, systematyczność, dokładność.

 3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku pracy:

­          praca na niepełny etat,

­          praca przy komputerze do 2 godzin na dobę, przy oświetleniu częściowo sztucznym,

­          praca z narażeniem na sytuacje stresujące.

 

 4.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1)      administrowanie siecią teleinformatyczną GZSZiP oraz zapewnienie poprawnego działania i bieżące utrzymanie sieci, przełączników, routerów, firewalli i towarzyszących im systemów informatycznych, instalacja i konfiguracja urządzeń sieci LAN i WAN,

2)      administrowanie serwerami GZSZIP, dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji (Windows Server oraz Linux),

3)      administracja bazami danych będącymi w użytkowaniu GZSZiP,

4)      administracja systemem antywirusowym jednostki,

5)      zarządzanie systemami informatycznymi jednostki w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego dostępu do zasobów oraz zabezpieczeniem prawidłowości działania sprzętu teleinformatycznego,

6)      usuwanie nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu oprogramowania komputerowego zainstalowanego w GZSZiP,

7)      nadzór nad teleinformatycznymi urządzeniami peryferyjnymi będącymi w posiadaniu GZSZiP,

8)      zapewnienie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, ochrony haseł i dostępu do sieci,

9)      wykonywanie i weryfikacja kopii bezpieczeństwa systemów i konfiguracji urządzeń,

10)  tworzenie i aktualizacja planu działań odtworzeniowych (Disaster Recovery),

11)  koordynacja działań w zakresie informatyzacji GZSZiP,

12)  współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w procedurach zakupowych oraz przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia dla różnego rodzaju urządzeń teleinformatycznych,

13)  zarządzanie serwerem poczty elektronicznej, usług hostingowych i DNS oraz platformą sprzętową serwisu WWW,

14)  prowadzenie podstawowych szkoleń pracowników GZSZiP w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, ochrony i bezpieczeństwa danych,

15)  wsparcie techniczne dla użytkowników w zakresie problemów związanych ze środowiskiem teleinformatycznym,

16)  zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania,

17)  wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego GZSZiP i koordynacja spraw w zakresie wykonywania większych remontów i usuwania awarii,

18)  zgłaszanie i obsługa awarii oprogramowania komputerowego we współpracy z zewnętrznymi dostawcami, wnioskowanie o wprowadzenie zmian w oprogramowaniu,

19)  kontrolowanie i zabezpieczanie prawidłowości przebiegu czynności serwisowych w zainstalowanych systemach informatycznych,

20)  aktualizacja strony WWW i BIP GZSZIP.

 

5.      Wymagane dokumenty :

­          życiorys (CV),

­          list motywacyjny ,

­          kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie ,

­          kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

­          kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),

­          kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ,

­          oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 

­          zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

­           kserokopia dowodu osobistego .

 

6.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

1)      Dokumenty z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko Informatyk ”  należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, ul. Powstańców Śląskich 24 (sekretariat GZSZiP, parter  w budynku PSP nr 1 w Grodkowie ) do dnia 02 październik  2017  r. do godziny 1200,

2)      Dokumenty, które wpłyną do Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

3)       Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona na stronie internetowej BIP Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli (www.gzszip.grodkow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Zarządzie  Szkół i Przedszkoli w Grodkowie w dniu 02 październik 2017 r. do godz. 1500.

7.  Inne informacje:

1)      Rozmowy kwalifikacyjne - testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu  4 października 2017 r. o godz. 1100 w Gminnym Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Grodkowie,

2)      Do rozmowy kwalifikacyjnej mogą przystąpić kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i znajdują się na liście, o której mowa w pkt.6, pdpkt.3,

3)      Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej BIP GZSZIP (gzszip.grodkow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń  w Gminnym Zarządzie  Szkół i Przedszkoli w Grodkowie ,

4)      Umowa o pracę z wybranym kandydatem zawarta zostanie na 3 miesięczny okres próbny, z możliwością jej przedłużenia,

5)      Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz.922) oraz ustawą z 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016r poz. 902 ze zm.)” ,

 

        6) Kserokopie składanych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

 8. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Grodków 19 września 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

w Grodkowie

ul. Powstańców Śląskich 24
49-200 Grodków
   
tel.:  77 415 53 61
tel.:  77 415 55 69
fax:  77 415 70 80
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 715 - 1515
  • Data aktualizacji: 2020-01-16 09:02:41
  • Licznik odwiedzin: 3255741