Poniedziałek, 1 czerwiec 2020 
Imieniny:

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. oświatowo-organizacyjnych

Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM ZARZĄDZIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W GRODKOWIE, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 24

 

stanowisko: specjalista ds. oświatowo – organizacyjnych

wymiar etatu: pełny

liczba wolnych etatów: 1

 

  1. Wymagania formalne:

 ­          posiadanie obywatelstwa  polskiego,

­          pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,

­          brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

­          nieposzlakowana opinia,

­          wykształcenie wyższe o kierunku zarządzanie w oświacie,   

­          co najmniej 4 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego

­          stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 2. Wymagania dodatkowe :

­          preferowany staż na stanowisku kierowniczym  w  „ oświacie”

­          znajomość przepisów z zakresu: prawa oświatowego, o systemie informacji oświatowej, o ochronie danych osobowych, o  samorządzie gminnym,  Karta Nauczyciela , Kodeks Postępowania Administracyjnego

­          umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność,

­          umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność,

­          znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,

­          prawo jazdy kategorii B

 3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku pracy:

­          praca na pełny etat,

­          praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, przy oświetleniu częściowo sztucznym,

­          praca administracyjno-biurowa z narażeniem na sytuacje stresujące,

­          większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej.

4.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1)      prowadzenie całokształtu  spraw związanych z funkcjonowaniem  kontroli zarządczej,

2)      weryfikacja pod kątem zasadności oraz zgodności z prawem arkuszy organizacyjnych oraz aneksów,  sporządzanych przez dyrektorów placówek oświatowych,

3)      prowadzenie całokształtu  spraw dot. gromadzenia i przetwarzania danych w  systemie informacji oświatowej, w zakresie kompetencji  j.s.t.,

4)      koordynacja działań placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Grodków w zakresie organizacji, dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży

5)      prowadzenie spraw związanych z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi,

6)      pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji ,

7)      pozyskiwanie projektów, programów oraz prowadzenie spraw związanych z ich realizacją,

8)      sporządzanie sprawozdań,

9)      przygotowywanie uchwał i zarządzeń,

10)  stosowanie w zakresie prowadzonych spraw aktualnych przepisów prawa,

11)  wykonywanie innych czynności służbowych nie wyszczególnionych w niniejszym zakresie, a wynikających z przepisów dot. stanowiska pracy.

5.      Wymagane dokumenty aplikacyjne :

­          życiorys (CV),

­          list motywacyjny ,

­          kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie ,

­          kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

­          kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach , szkoleniach itp.),

­          kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ,

­          oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 

­          zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

­          kserokopia dowodu osobistego ,

6.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 1)      Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. oświatowo-organizacyjnych”  należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, ul. Powstańców Śląskich 24 (sekretariat GZSZiP, parter  w budynku PSP nr 1 w Grodkowie ) do dnia 02 października 2017  r. do godziny 1200.

2)      Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

3)       Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona na stronie internetowej BIP Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli (www.gzszip.grodkow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Zarządzie  Szkół i Przedszkoli w Grodkowie  w dniu 02 października 2017.

 

  1. Inne informacje:

1)      Rozmowy kwalifikacyjne (testy kwalifikacyjne) odbędą się w dniu  4 października 2017 r. o godz. 1030 w Gminnym Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Grodkowie.

2)       Do rozmowy  kwalifikacyjnej mogą  przystąpić  kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i znajdują się na liście, o której mowa w pkt.6, pdpkt.3

3)       Informacja o wynikach naboru  będzie umieszczona na stronie internetowej BIP GZSZIP (gzszip.grodkow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Zarządzie  Szkół i Przedszkoli w Grodkowie .

4)       Umowa o pracę z wybranym kandydatem zawarta zostanie na 3 miesięczny okres próbny, z możliwością jej przedłużenia.

5)      Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą : 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie

       pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z

      dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz.922)

      oraz ustawą z 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016r

     poz. 902 ze zm.)”

 

6)      Kserokopie składanych dokumentów należy potwierdzić za  zgodność z oryginałem.

 

 8. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Grodków 19 września 2017r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

w Grodkowie

ul. Powstańców Śląskich 24
49-200 Grodków
adres skrytki ePUAP:
/gzszip/SkrytkaESP

   
tel.:  77 415 53 61
tel.:  77 415 55 69
fax:  77 415 70 80
e-mail:
sekretariat.gzszip.grodkow.pl
 Godziny pracy
 Poniedziałek - Piątek 715 - 1515
  • Data aktualizacji: 2020-05-29 10:15:47
  • Licznik odwiedzin: 3727361