Czwartek, 20 luty 2020 
Imieniny:

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM ZARZĄDZIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W GRODKOWIE,                    UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 24

 

stanowisko: referent ds. księgowości 

wymiar etatu: pełny

liczba wolnych etatów: 2

 

1. Wymagania formalne

-   posiadanie obywatelstwa  polskiego,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-  nieposzlakowana opinia,

-  wykształcenie min. średnie ekonomiczne bądź administracyjne,

-  preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne bądź administracyjne,  

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

 2. Wymagania dodatkowe :

- znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,

 przepisów dotyczących podatków i prawa oświatowego

 - umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność,

 - znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,

- doświadczenie  w pracy na podobnym stanowisku,

 

 3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku pracy:

- praca na pełny etat,

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, przy oświetleniu częściowo sztucznym,

- praca administracyjno-biurowa z narażeniem na sytuacje stresujące,

- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej.

 

4.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 - księgowanie operacji finansowych dotyczących placówek oświatowych i GZSZiP,

- przygotowywanie dokumentów placówek oświatowych do płatności i księgowania,

- sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych placówek oświatowych,

- prowadzenie pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej placówek oświatowych,

- prowadzenie spraw związanych inwentaryzacją majątku placówek oświatowych,

- prowadzenie całokształtu prac związanych z prowadzeniem zakładowej kasy,

- sporządzanie list płac pracowników placówek oświatowych,

- prowadzenie całokształtu spraw  dotyczących funduszu socjalnego pracowników,

- ewidencja i rozliczanie VAT,

- prowadzenie rozliczenia stołówek w placówkach oświatowych,

- prowadzenie rozliczenia paliwa w pojazdach będących w posiadaniu GZSZiP,

- opracowywanie planów finansowych,

- przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń  w zakresie prowadzonych spraw,

- wykonywanie innych czynności służbowych nie wyszczególnionych w niniejszym zakresie, a wynikających z przepisów dot. stanowiska pracy.

 

 5.      Wymagane dokumenty aplikacyjne :

 -    życiorys (CV),

-    list motywacyjny ,

-    kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie ,

-    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-    kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach , szkoleniach itp.),

-    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ,

-    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 

-    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

-    kserokopia dowodu osobistego,

 

 6.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1)      Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko referent ds. księgowości”  należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, ul. Powstańców Śląskich 24 (sekretariat GZSZiP, parter  w budynku PSP nr 1 w Grodkowie ) do dnia 29 września 2017  r. do godziny 1400.

2)      Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

3)       Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona na stronie internetowej BIP Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli (www.gzszip.grodkow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Zarządzie  Szkół i Przedszkoli w Grodkowie w dniu 29 września 2017 r.

7.  Inne informacje:

1) Rozmowy kwalifikacyjne (testy kwalifikacyjne) odbędą się w dniu 4 października 2017 r. o godz. 1000 w Gminnym Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Grodkowie.

2) Do rozmowy kwalifikacyjnej mogą przystąpić tylko ci kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i znajdują się na liście, o której mowa w pkt.6, pdpkt.3

3) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP GZSZIP (www.gzszip.grodkow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Zarządzie  Szkół i Przedszkoli w Grodkowie .

4) Umowa o pracę z wybranym kandydatem zawarta zostanie na 3 miesięczny okres próbny, z możliwością jej przedłużenia.

 5) Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą :

                „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie

                  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z

                dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz.922)

                oraz ustawą z 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016r

               poz. 902 ze zm.)” .

6) Kserokopie składanych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Grodków 15 września 2017r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

w Grodkowie

ul. Powstańców Śląskich 24
49-200 Grodków
   
tel.:  77 415 53 61
tel.:  77 415 55 69
fax:  77 415 70 80
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 715 - 1515
  • Data aktualizacji: 2020-01-16 09:02:41
  • Licznik odwiedzin: 3225363