Środa, 18 wrzesień 2019 
Imieniny:

Dowozy

Propozycje dowozów w roku szkolnym 2019/2020

Osoba odpowiedzialna:

inspektor ds. technicznych - Stanisław Pająk

tel. 77 415 55 69

od poniedziałku do piątku w godzinach 715 do 1515

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Stanisław Pająk - GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2019-07-02
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2019-07-02 13:43:00
Wyświetl historię zmian »

Regulamin dowozu i odwozu uczniów

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza

Nr BR.0050.323.2013

z dnia 19.03.2013 r.

Regulamin dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie gminy Grodków

Podstawa prawna :

Art. 17 ust. 3 oraz art. 14 a, ust. 1 p-kt 2ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. , Nr 42, poz. 1591, z późniejszymi zmianami)

W myśl powyższego obowiązkiem gminy jest zapewnienie dowozu dla dzieci i uczniów, których droga do placówki przekracza :

- 3 km w przypadku dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli  oraz uczniów klas I- IV szkół podstawowych

- 4 km w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

 § 1

Przepisy ogólne

 

  1. Organizatorem dowozów dzieci do szkół z terenu gminy Grodków jest Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie.

2. Organizator dowozów ustala szczegółowy plan dowozów i odwozów, a także miejsca (przystanki), w których dowożeni są zabierani i wysadzani.

Uczniowie wsiadają/ wysiadają do i z autobusu szkolnego tylko w miejscach ustalonych przez organizatora dowozów.

3. Czasy podane na rozkładach jazdy autobusu szkolnego są orientacyjne z uwagi na zmieniające się warunki pogodowe, różne sytuacje panujące na drodze oraz podczas wsiadania i wysiadania uczniów.

4. Organizator dowozu współdziała z gminą i dyrektorami szkół w sytuacjach ewentualnego odwołania dowozu z powodu trudnych warunków drogowych lub atmosferycznych.

5. Organizator dowozów zastrzega sobie możliwość funkcjonowania monitoringu wnętrza pojazdów .

§ 2

Szkoła

1. Dyrektor szkoły ustala wstępną listę uczniów dowożonych w terminie do dnia 1 września każdego roku, a ostateczną w nieprzekraczającym terminie do dnia 20 września każdego roku.

Listy w w/w terminach przekazywane są organizatorowi dowozów .

2. Dyrektor placówki, najpóźniej do 30 września każdego roku, zapoznaje dowożonych oraz ich rodziców z niniejszym regulaminem.

Na okoliczność zapoznania i przyjęcia do wiadomości, zarówno dowożeni jak i rodzice składają oświadczenia ( załącznik do regulaminu )

            Oświadczenia są przechowywane w placówce.

2. Dyrektor, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, informuje pisemnie organizatora dowozu o planowanych zmianach w terminach / godzinach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole.

3. Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze zakończenie zajęć uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu w świetlicy szkolnej lub w innym miejscu wyznaczonym przez dyrektora placówki.

4. Szkoła ma obowiązek reagowania, zgodnie z zasadami swojego statutu, na zgłoszenia opiekunów dowozu dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.

5.         Po pozyskaniu informacji o awarii autobusu szkoła, w przypadku odwozów, powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów w sposób przyjęty w danej placówce, o prawdopodobieństwie opóźnienia powrotu dzieci.

§ 3

Uczeń

1. Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów  według szczegółowego planu dowozów i odwozów.

2. Uczeń powinien przybyć na przystanek kilka minut przed planowanym odjazdem autobusu.

3.W czasie  oczekiwania na autobus szkolny należy zachowywać się kulturalnie.

4. Uczeń może wsiadać i wysiadać tylko w miejscach wyznaczonych i tylko przednimi drzwiami.

   Tylne drzwi są traktowane tylko i wyłącznie jako awaryjne – ewakuacyjne.

5. Szczególną ostrożność w trakcie oczekiwania na autobus należy zachować w sytuacji, gdy przystanek jest usytuowany przy drodze publicznej.

6. W miejscu zatrzymania się autobusu przejście na drugą stronę ulicy  odbywa się tylko pod nadzorem  opiekuna.

7. Organizator oraz szkoła nie ponoszą odpowiedzialności za uczniów samowolnie opuszczających miejsca zbiórek do odwozu ze szkoły

8. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych przez opiekunów w autobusie i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.

9. Uczniom podczas jazdy nie wolno:

- wstawać ze swoich miejsc, przemieszczać się po autobusie, zaśmiecać pojazdu,
- zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
- żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym, za wyjątkiem sytuacji   nadzwyczajnych ( zasłabnięcia, złego samopoczucia, a także innych ważnych przyczyn trudnych do przewidzenia ).
- rozmawiać z kierowcą,
- dokonywać zniszczeń w autobusie.

10. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu szkolnego uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.

11. Uczniowie po przyjeździe autobusu do punktu docelowego udają się do placówki.

12. Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus w świetlicy szkolnej lub innym miejscu wyznaczonym przez dyrektora placówki.

13. Uczniowie mogą wracać do domu innym kursem autobusu szkolnego ( wcześniejszym lub późniejszym) jeżeli w autobusie są wolne miejsca, a zmiana wynika ze zwolnienia klasy z zajęć lub uczestnictwa w zajęciach dodatkowych. Taka sytuacja jest dopuszczalna po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

14. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów dowozu oraz kierowcy.

§ 4

Rodzice/opiekunowie prawni

1. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusu aż do momentu wejścia ucznia do autobusu oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach szkolnych  w postaci rekompensaty pieniężnej kosztów naprawy, w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od czasu zaistniałej sytuacji).

3. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w przypadku nieobecności dziecka na przystanku w wyznaczonym czasie.

§ 5

Opiekun dowozu

  1. Opiekun dowozu czuwa nad bezpiecznym wsiadaniem do autobusu i wysiadaniem poprzez:

- pomoc uczniom mniejszym, a także niepełnosprawnym, mającym trudności w dosięgnięciu stopnia,

- ustalenie w każdej miejscowości i przy każdej szkole uczniów porządkowych, których zadaniem będzie czuwanie nad ustalonym wspólnie porządkiem przy oczekiwaniu na autobus,

- w razie konieczności przejścia uczniów przez jezdnię, jego obowiązkiem jest przeprowadzić młodzież z zachowaniem szczególnej ostrożności.

2. Opiekun dowozu współpracuje z dyrektorem oraz wychowawcami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi do szkoły w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania ucieczek ze szkoły.

3. Opiekun dowozu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu w odpowiednich miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. O każdej takiej sytuacji opiekun dowozu jest zobowiązany poinformować organizatora dowozu.

4.W przypadku awarii autobusu szkolnego przewożącego uczniów kierowca niezwłocznie zgłasza sytuację awarii do organizatora dowozu, natomiast opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego. W miarę możliwości opiekun powiadamia szkołę o zaistniałej sytuacji.

6. Opiekun dowozu ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych i odwożonych od chwili wejścia do autobusu, do chwili wyjścia na przystanku  przypisanym szkole, oraz od chwili wejścia do autobusu, do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości, włącznie z przeprowadzeniem przez jezdnię.

7. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów w autobusie szkolnym opiekun dowozu informuje dyrektora szkoły oraz dokonuje wpisu w zeszycie opiekuna.

8. W czasie pracy opiekun jest zobowiązany do noszenia kamizelki odblaskowej w kolorze pomarańczowym.

9. Zarówno opiekun jak i kierowca nie mogą  dopuścić do przewozu osób nieupoważnionych, zwierząt, przedmiotów cuchnących i zagrażających życiu lub zdrowiu dowożonych.

 

 

§ 6

Kierowca

  1. Kierowca jest zobowiązany do:

-  stałej troski o właściwy stan techniczny pojazdu oraz o jego czystość,

-  punktualnego przyjazdu na wyznaczone punkty przystankowe,

- włączania świateł awaryjnych lub pomarańczowych „kogutów” w trakcie wsiadania i wysiadania dowożonych,

- stałej współpracy z opiekunem dowozów.

2. Kierowca autobusu w  przypadku zaistnienia wypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, poinformowania osób odpowiedzialnych za  organizację dowozów o zaistniałej sytuacji, a także do zminimalizowania strat materialnych.

3. W razie awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, kierowca zgłasza zaistniałą sytuację organizatorowi dowozów.

 

§ 7

Przepisy końcowe

  1. Niniejszy regulamin przedstawiony będzie wszystkim uczniom dowożonym oraz ich rodzicom najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego. Ponadto regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.gzszip.grodkow.pl , u Dyrektorów placówek oraz w siedzibie Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie ul Powstańców  Śl. 24

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:

-  podczas trwania dowozów – opiekun
- w innym czasie organizator dowozów.

3. Zmiany zapisów niniejszego regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego nieprzestrzeganie.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 marca 2013 r.

 

                                                                                                           Dyrektor

                                                                                         Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli

                                                                                                         Zdzisław Pałka

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

w Grodkowie

ul. Powstańców Śląskich 24
49-200 Grodków
   
tel.:  77 415 53 61
tel.:  77 415 55 69
fax:  77 415 70 80
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 715 - 1515
  • Data aktualizacji: 2019-09-17 12:36:16
  • Licznik odwiedzin: 2659773