Wtorek, 21 sierpień 2018 
Imieniny:

Informacja oświatowa

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Sławomir Moskal
e-mail: s.moskal@proart.pl
Data publikacji: 2012-09-10 12:19:00
Wyświetl historię zmian »
  2016- Informacja o Stanie Realizacji Zadań Oświatowych Gminy Grodków w roku szkolnym 2016/2017

  INFORMACJA

   O stanie realizacji zadań oświatowych

  GMINY GRODKÓW

   w roku szkolnym 2015/2016

   

   

  Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z 2009 roku nałożyła na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek corocznego sporządzenia i przedłożenia organowi stanowiącemu jst informacji o stanie realizacji zadań oświatowych  za poprzedni rok szkolny.

   

  O "Informacji..."

  Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 podobnie jak w ubiegłych latach zawiera dane, będące podstawą wielu szczegółowych raportów, analiz oraz sprawozdań, ale jej bezpośrednim zadaniem jest pełna i dokładna informacja o tym, w jaki sposób Gmina Grodków realizowała swoje zadania oświatowe w roku szkolnym, którego "Informacja..." dotyczy, ze szczególnym uwzględnieniem wyników uzyskanych ze sprawdzianów, egzaminów, wyników przeprowadzonych ewaluacji i kontroli zewnętrznych.

   

  W ustawie o systemie oświaty ustawodawca określił, iż do zadań gminy należy:

  1. zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, żłobków, szkół podstawowych i gimnazjów,
  2. zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla ich działalności,
  3. zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obsługowej.

  W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące zadania:

  1. zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego,
  2. wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  3. zapewnienie środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe.

  Ponadto na gminy nałożony został obowiązek:

  1.       Kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązki nauki.
  2.       Realizacji zadań wspierających uczniów w nauce.
  3.       Zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki.
  4.       Dbałości o bazę lokalową i dydaktyczną placówek oświatowych.
  5.       Wypłat świadczeń socjalnych rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
  6.       Dofinansowania pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników.
  7.       Zapewnienia dowozów uczniów.
  8.       Organizacji konkursów przedmiotowych.
  9.       Organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów placówek.
  10.   Prowadzenia rejestrów niepublicznych placówek oświatowych, nadzoru nad ich działalnością, udzielanie dotacji tym placówkom oraz kontrola jej wykorzystania.
  11.   Innych zadań nie wymienionych powyżej, a wynikających z przepisów prawa.

   

  Jak wynika z powyższego na jednostkach samorządu terytorialnego (jst) spoczywa ogrom zadań związanych z funkcjonowaniem oświaty na ich terenie.

   

  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

  Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

  w Grodkowie

  ul. Powstańców Śląskich 24
  49-200 Grodków
     
  tel.:  77 415 53 61
  tel.:  77 415 55 69
  fax:  77 415 70 80
  Godziny pracy
  Poniedziałek - Piątek 715 - 1515
  • Data aktualizacji: 2018-07-27 13:09:31
  • Licznik odwiedzin: 1685915