Środa, 18 wrzesień 2019 
Imieniny:

Informacja oświatowa

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2012-09-10 12:19:00
Wyświetl historię zmian »

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodków w r. szk. 2017/2018

Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z dyspozycji art. 11, ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z którego wynika, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego i wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 przygotowana została przez Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, m.in. na podstawie danych przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO), na podstawie arkuszy organizacyjnych, danych przygotowywanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli oraz na podstawie licznych opracowań własnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyników uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego oraz wyników przeprowadzonych ewaluacji i kontroli zewnętrznych.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2018-09-12
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2018-09-12 15:13:00
Wyświetl historię zmian »

2016- Informacja o Stanie Realizacji Zadań Oświatowych Gminy Grodków w roku szkolnym 2016/2017

INFORMACJA

 O stanie realizacji zadań oświatowych

GMINY GRODKÓW

 w roku szkolnym 2015/2016

 

 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z 2009 roku nałożyła na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek corocznego sporządzenia i przedłożenia organowi stanowiącemu jst informacji o stanie realizacji zadań oświatowych  za poprzedni rok szkolny.

 

O "Informacji..."

Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 podobnie jak w ubiegłych latach zawiera dane, będące podstawą wielu szczegółowych raportów, analiz oraz sprawozdań, ale jej bezpośrednim zadaniem jest pełna i dokładna informacja o tym, w jaki sposób Gmina Grodków realizowała swoje zadania oświatowe w roku szkolnym, którego "Informacja..." dotyczy, ze szczególnym uwzględnieniem wyników uzyskanych ze sprawdzianów, egzaminów, wyników przeprowadzonych ewaluacji i kontroli zewnętrznych.

 

W ustawie o systemie oświaty ustawodawca określił, iż do zadań gminy należy:

 1. zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, żłobków, szkół podstawowych i gimnazjów,
 2. zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla ich działalności,
 3. zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obsługowej.

W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące zadania:

 1. zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego,
 2. wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 3. zapewnienie środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe.

Ponadto na gminy nałożony został obowiązek:

 1.       Kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązki nauki.
 2.       Realizacji zadań wspierających uczniów w nauce.
 3.       Zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki.
 4.       Dbałości o bazę lokalową i dydaktyczną placówek oświatowych.
 5.       Wypłat świadczeń socjalnych rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
 6.       Dofinansowania pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników.
 7.       Zapewnienia dowozów uczniów.
 8.       Organizacji konkursów przedmiotowych.
 9.       Organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów placówek.
 10.   Prowadzenia rejestrów niepublicznych placówek oświatowych, nadzoru nad ich działalnością, udzielanie dotacji tym placówkom oraz kontrola jej wykorzystania.
 11.   Innych zadań nie wymienionych powyżej, a wynikających z przepisów prawa.

 

Jak wynika z powyższego na jednostkach samorządu terytorialnego (jst) spoczywa ogrom zadań związanych z funkcjonowaniem oświaty na ich terenie.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

w Grodkowie

ul. Powstańców Śląskich 24
49-200 Grodków
   
tel.:  77 415 53 61
tel.:  77 415 55 69
fax:  77 415 70 80
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 715 - 1515
 • Data aktualizacji: 2019-09-17 12:36:16
 • Licznik odwiedzin: 2659942