Poniedziałek, 19 sierpień 2019 
Imieniny:

Młodociani

  Informacja

  DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

  Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy oraz zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

  Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

  O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Grodków, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Grodkowa,co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

  Dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli  z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

  1. Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

  2. Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z właściwymi przepisami.

  Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

  WYSOKOŚĆ KWOTY DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

   

   

  Tryb nauki

   

   

  Wysokość dofinansowania

   

  W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

   

   

  do 8 081 zł

   

  Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia )

   

   

  254 zł

   

  W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia).

   

  TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, składa się w terminie do  3 miesięcy od dnia zdania przez niego egzaminu.

  WYMAGANE DOKUMENTY

  1. WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
  2. ZAŁĄCZNIKI do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:

   

  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,(przy uwierzytelnianiu kopii stosuje się art. 76a § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.0.267 t.j.),
  • Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,(potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez pracodawcę),
  • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, (potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez pracodawcę),
  • Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,(przy uwierzytelnianiu kopii stosuje się art. 76a § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.0.267 t.j.),
  • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,(przy uwierzytelnianiu kopii stosuje się art. 76a § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.0.267 t.j.),
  • Świadectwo pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki zawodu), (przy uwierzytelnianiu kopii stosuje się art. 76a § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.0.267 t.j.),
  • Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,,(przy uwierzytelnianiu kopii stosuje się art. 76a § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.0.267 t.j.),
  • Wypełniony formularz  informacjiprzedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
   o nieotrzymaniu takiej pomocy
   w tym okresie.
  • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,

  FORMA PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA

  Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

  TERMIN REALIZACJI SPRAWY

  Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

  TRYB ODWOŁAWCZY

  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwemGminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie przy ulicy Powstańców Śl. 24 w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

  MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

  Umowę lub wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Grodków przy ulicy Warszawskiej 29 (biuro obsługi klienta), lub w Gminnym Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Grodkowie przy ulicy Powstańców Śl. 24 (I piętro), tel. 77 415 5361.

  PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – art. 70b (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami).


  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).


  3. Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5 (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626).


  4. Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniówi słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
  i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, ze zmianami).


  5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, art. 37 ust. 1, 2a, 7, art. 39 (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, ze zmianami).

  6. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.UE

  L 352 z 24.12.2013).


  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający sięo pomoc de minimis (Dz. U. poz. 1543).

  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

  Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

  w Grodkowie

  ul. Powstańców Śląskich 24
  49-200 Grodków
     
  tel.:  77 415 53 61
  tel.:  77 415 55 69
  fax:  77 415 70 80
  Godziny pracy
  Poniedziałek - Piątek 715 - 1515
  • Data aktualizacji: 2019-08-01 07:23:47
  • Licznik odwiedzin: 2555347