Czwartek, 28 styczeń 2021 
Imieniny:

Pracownicy

Zdzisław Pałka

  zpalka@gzszip.grodkow.pl

Dyrektor

77 415 53 61

DZIAŁ   OŚWIATOWO   ORGANIZACYJNY

Janina Pędziwiatr

 jpedziwiatr@gzszip.grodkow.pl

Zastępca dyrektora

77 415 53 61

 Martyna Warowy

 kadry@gzszip.grodkow.pl

Starszy Referent ds. organizacyjno-kadrowych

77 415 53 61

Wioletta Sudoł

 sekretariat@gzszip.grodkow.pl

Specjalista ds. administracyjno - finansowych

77 415 53 61

DZIAŁ   KSIĘGOWOŚCI

Bogusława Jędrysek

 bjedrysek@gzszip.grodkow.pl

Główna Księgowa

77 415 55 69

Joanna Sobstyl

 jsobstyl@gzszip.grodkow.pl

Księgowa

77 415 55 69

Ewelina Czopek-Mrożek

 emrozek@gzszip.grodkow.pl

Księgowa

77 415 55 69

Ewelina Śleziak

 esleziak@gzszip.grodkow.pl

Referent d/s księgowości

77 415 55 69

Zuzanna Ułan

 zulan@gzszip.grodkow.pl

Specjalista ds. Księgości – planowanie i wykonanie budżetu

77 415 55 69

Aneta Boruszek

 aboruszek@gzszip.grodkow.pl

Specjalista ds. płac

77 415 53 61

SAMODZIELNE   STANOWISKO   DS.   BHP

Joanna Sobstyl

 jsobstyl@gzszip.grodkow.pl

Inspektor ds. BHP

77 415 55 69

DZIAŁ  TECHNICZNY

Stanisław  Pająk

 spajak@gzszip.grodkow.pl

Inspektor ds. technicznych

77 415 55 69

Statut

Załącznik do Uchwały
Rady Miejskiej w Grodkowie
Nr XXI/161/12
z dnia 26 września 2012 r.


S T A T U T

Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli

w Grodkowie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1 Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie zwany dalej „ Zarządem” jest gminną jednostką organizacyjną działającą jako jednostka budżetowa w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

 1. Siedziba Zarządu znajduje się przy ul. Powstańców Śl. 24 w Grodkowie.
 2. Zarząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.
 3. Zarząd używa podłużnej pieczątki zawierającej nazwę i adres Zarządu.
 4. Zarząd używa skrótu swojej nazwy – „GZSZiP” oraz loga, którego wzór stanowi załącznik Nr1 do niniejszego Statutu.

 

§ 2 Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o placówkach oświatowych rozumie się przez to:

 

1)      publiczny zespół szkół, gimnazja, szkoły podstawowe, przedszkola oraz inne placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest gmina Grodków

2)      żłobki, które prowadzi gmina Grodków.

 

 

Rozdział II

Organizacja i zarządzanie Zarządem

 

§ 3. 1. Zarządem kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz dyrektor Zarządu.

 1. Dyrektor Zarządu działa jednoosobowo, w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza gminy Grodków, samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zarządu i ponosi za nie odpowiedzialność.
 2. W czasie nieobecności dyrektora pracą Zarządu kieruje zastępca dyrektora,a w przypadku ich nieobecności osoba wyznaczona przez dyrektora lub zastepcę dyrektora po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Grodkowa.
 3. Do dyrektora oraz pracowników Zarządu mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

 

 

§ 4.  Organizację wewnętrzną, w tym szczegółowy opis zadań i strukturę organizacyjną Zarządu określi dyrektor Zarządu w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie.

 

 

Rozdział III

Przedmiot działalności i zadania Zarządu

 

§ 5  Przedmiotem działania Zarządu jest :

 

1)    obsługa finansowo - księgowa i administracyjna placówek oświatowych.

2)    nadzór nad efektywnością i celowością wydatkowania powierzonych środków

w szczególności w zakresie wskazanym w §6.

 

§ 6  Do podstawowych zadań Zarządu z zakresu wskazanego w § 5 należy:

 

1) opracowywanie projektów aktów prawnych w zakresie realizacji zadań oświatowych będących w kompetencji organu prowadzącego oraz dotyczących budżetu oświaty,

2)  realizacja zadań związanych z regulacją funkcjonowania systemu oświaty w tym:

a)  przygotowywanie projektów: sieci placówek oświatowych i granic obwodów szkół;

b)  koordynacja i nadzór nad organizacją pracy placówek oświatowych, w tym kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

c) opracowywanie analiz i sprawozdań w zakresie zadań realizowanych przez placówki oświatowe i Zarząd,

3) prowadzenie księgowości obsługiwanych placówek oświatowych, w tym rozliczanie wydatkowanych środków z budżetu gminy, dotacji celowych i z innych źródeł zewnętrznych,

4) sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych oraz opracowywanie opisowych analiz wykonania budżetu oświaty;

5) coroczne przygotowywanie projektu planu finansowego budżetu w części dotyczącej działalności oświatowej na podstawie projektów planów finansowych przedstawionych przez dyrektorów obsługiwanych placówek oświatowych,

6) naliczanie wynagrodzeń i ich pochodnych oraz sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia i funduszu płac wszystkich pracowników zatrudnionych w Zarządzie i  w  obsługiwanych placówkach oświatowych, w tym dyrektorów, nauczycieli oraz  pracowników obsługi i administracji,

7) rozliczanie kosztów delegacji służbowych, szkoleń i samokształcenia kierowanego, wszystkich pracowników zatrudnionych w Zarządzie i obsługiwanych placówkach oświatowych, w tym dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji,

8) koordynacja i realizacja działań w zakresie BHP Zarządu i w obsługiwanych placówkach oświatowych, w tym przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,

9)   działalność doradcza oraz pomoc dyrektorom w realizacji remontów bieżących w placówkach oświatowych,

10)  udzielanie pomocy prawnej i organizacyjnej dyrektorom placówek oświatowych,

11)  tworzenie sprzyjającego klimatu oraz udzielanie pomocy technicznej i organizacyjnej dyrektorom placówek oświatowych w zakresie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych,

12)  obsługa pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej w zakresie ustalonym w umowie pomiędzy Zarządem a kasą,

13)   administrowanie zakładowym funduszem socjalnym dla pracowników Zarządu oraz pracowników placówek oświatowych, które zawarły porozumienie z GZSziP,  

14)  Zarząd realizuje zadania w porozumieniu z dyrektorami obsługiwanych palcówek oświatowych, dbając o przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz efektywne gospodarowanie przydzielonymi środkami finansowymi, w tym prawidłowe dysponowanie przez placówki oświatowe przyznanymi środkami budżetowymi i pozabudżetowymi pochodzącymi z innych źródeł zewnętrznych, a także prawidłowe gospodarowanie mieniem.

15)  naliczanie dotacji dla placówek oświatowych, żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy, prowadzonych przez podmioty inne niż Jednostka Samorządu Terytorialnego oraz kontrola prawidłowości jej wykorzystania,

16)  prowadzenie rejestru placówek niepublicznych oraz całokształtu spraw z tym związanych ,

17)  prowadzenie ewidencji żłobków i klubów dziecięcych oraz nadzór nad tymi podmiotami,

18)   realizacja zadań związanych z dowozem uczniów do placówek oświatowych,

19)  prowadzenie gospodarki środkami transportu będącymi w posiadaniu Zarządu,

20)  prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

21)  prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,

22)  prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów placówek oświatowych,

23)  prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej (stypendia, zasiłki losowe) dla uczniów,

24)  prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych przewidzianych w ustawie o systemie oświaty,

25)  realizacja innych zadań określonych przepisami prawa,

26)  współpraca z instytucjami i organizacjami w sektorze oświaty, w tym z Kuratorem Oświaty i związkami zawodowymi,

 

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Zarządu

 

§ 7.  1. Podstawą gospodarki finansowej Zarządu jest roczny plan dochodów i wydatków opracowany na podstawie planu finansowego budżetu gminy Grodków, zwany planem finansowym jednostki.

 1. Zarząd posiada odrębny rachunek bankowy.
 2. Zasady gospodarki finansowej Zarządu regulują w szczególności: ustawa o finansach publicznych i ustawa o rachunkowości oraz akty wykonawcze do tych ustaw.
 3. Zarząd prowadzi rachunkowość zgodnie z ustalonym dla samorządowej jednostki budżetowej planem kont oraz sporządza określone przepisami prawa sprawozdania budżetowe i finansowe.
 4. Zarząd zarządza i gospodaruje mieniem powierzonym przez gminę Grodków oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.
 5. Dyrektor Zarządu zapewnia nadzór i kontrolę zarządczą jednostki.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

 § 8 Dyrektor Zarządu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Statutu.

 

 § 9 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

 

  §10  Zmiany Statutu następują w drodze uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie.

 

  § 11  Statut Zarządu podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Regulamin Organizacyjny

REGULAMIN   ORGANIZACYJNY

GMINNEGO ZARZĄDU  SZKÓŁ  I  PRZEDSZKOLI

W   GRODKOWIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Niniejszy regulamin organizacyjny wraz ze schematem organizacyjnym określa wewnętrzną strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres działania Gminnego

      Zarządu  Szkół i Przedszkoli w Grodkowie.

 

§2

 

 1. Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie zwany dalej „Zarządem” jest gminną jednostką organizacyjną działającą jako jednostka budżetowa gminy Grodków na podstawie Statutu zatwierdzonego uchwałą nr XXI/161/12 Rady Miasta Grodkowa z dnia 26 września 2012 r.

 

 

Rozdział II

Organizacja i zakres działania

                                     

 

§ 3

 

1. Zarząd składa się z komórek organizacyjnych, którymi są działy oraz samodzielne

     stanowiska

2. Pracą Zarządu kieruje dyrektor, powoływany i odwoływany przez  Burmistrza Grodkowa.

3. Dyrektor Zarządu kieruje jednoosobowo działalnością jednostki na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Grodkowa.

4. W czasie nieobecności dyrektora pracą Zarządu kieruje jego zastępca,

5. Status pracowników Zarządu określa ustawa o pracownikach samorządowych, kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

6. Szczegółowe zadania na poszczególnych stanowiskach określają indywidualne zakresy czynności zatrudnionych pracowników.

7. Przelewy i czeki podpisuje dyrektor i główny księgowy lub zastępca dyrektora oraz ustaleni pełnomocnicy.

8. Oświadczenia w zakresie odpowiedzialności materialnej za powierzony majątek podpisywane są przez osoby składające oświadczenie.

9. Dowody księgowe podpisują:

     - pod względem merytorycznym dyrektorzy placówek  oświatowych bądź upoważnieni

       przez nich pracownicy, 

     - pod względem formalnym i rachunkowym wg kompetencji księgowości,

     - pod klauzulą "zatwierdzam do wypłaty" obowiązują dwa podpisy - dyrektora

       i głównego księgowego Zarządu lub pod nieobecność któregokolwiek z nich zastępca dyrektora bądź wyznaczony przez  dyrektora  pełnomocnik.

 

 

§ 4

 

 1. Działalność Zarządu regulują szczegółowe przepisy:

      - regulamin kontroli zarządczej,

      - instrukcja obiegu dokumentów,

      - zakładowy plan kont,

      - instrukcja w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji,

      - regulamin wynagradzania,

  2. Sprawy wpływające do Zarządu podlegają rejestrowi zgodnie z  jednolitym rzeczowym  wykazem akt.

 3. Zasady pracy biurowej reguluje instrukcja kancelaryjna.

 

§ 5

 

  1. Schemat organizacyjny Zarządu stanowi załącznik Nr 1

  2. Wykaz obsługiwanych placówek stanowi załącznik Nr 2

 

 

§ 6

 

W Zarządzie wyodrębnia się następujące działy organizacyjne i samodzielne stanowiska:

1) dział oświatowo-organizacyjny

2) dział księgowości

3) dział techniczny

4) samodzielne stanowisko ds. BHP

 

§ 7

 

 1. Zakres czynności dla dyrektora Zarządu określa Burmistrz Grodkowa
 2. Akta osobowe dyrektora Zarządu przechowuje się w komórce kadrowej Urzędu Miasta Grodkowa.
 3. Zakresy czynności dla pracowników Zarządu ustalają bezpośredni przełożeni, a zatwierdza Dyrektor.
 4. Działy organizacyjne działają na zasadzie równorzędności, współpracując przy realizacji powierzonych im zadań.

 

 

§ 8

 

  1. Godziny pracy Gminnego Zarządu:                                                                                            

       - od  poniedziałku  do piątku -   od godz. 7.15  -  15.15

      

  2. Kasa czynna:

      - wpłaty codziennie od godziny 8.00 do godziny 14.00

      - wypłaty rachunków i innych należności  wtorek i piątek od godziny 11.00 - 14.00

 


Rozdział III

 

Zadania i kompetencje dyrektora, obowiązki poszczególnych działów i stanowisk.

 

§ 9

 

 1. 1.    Pracownicy zatrudnieni w Gminnym Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Grodkowie na

umowę o pracę są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

 

2.  Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

 1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
 2. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
 3. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki,  w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
 4. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
 5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
 6. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
 7. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

 

3. Pracownik zatrudniony w GZSZiP zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika i przechowywane w aktach osobowych. 

 

 

   

ZADANIA I KOMPETENCJE DYREKTORA

   

§ 10

 

 1. 1.    Do zakresu zadań i kompetencji  Dyrektora Zarządu należy w szczególności :
 1. kierowanie pracą Zarządu w sposób zapewniający jego sprawne funkcjonowanie i efektywną realizację zadań statutowych,
 2. planowanie oraz wytyczanie kierunków działania Zarządu,
 3. tworzenie odpowiedniego systemu organizacji pracy oraz przepływu informacji ułatwiających sprawne działanie Zarządu,
 4. wydawanie wewnętrznych zarządzeń, instrukcji i regulaminów zapewniających właściwą organizację oraz dyscyplinę pracy,
 5. organizowanie systemu kontroli zarządczej w Zarządzie,
 6. nadzór i koordynacja realizacji kontroli zarządczej,
 7. wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Zarządzie,
 8. wykonywanie obowiązków kierownika jednostki sektora finansów publicznych wynikających z ustawy o finansach publicznych i rachunkowości
 9. bieżąca analiza i ocena efektywności działań podejmowanych przez Zarząd
 10. reprezentowanie Zarządu na zewnątrz,
 11. inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy unijnych na realizację projektów oświatowych ,

 

 1. Stanowiska bezpośrednio podporządkowane dyrektorowi Zarządu to:

1)    zastępca dyrektora

2)    główny księgowy

3)    specjalista ds. technicznych

4)    samodzielne stanowisko ds. BHP

 


 

    OBOWIĄZKI  DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

 

§ 11

 

1. Działem  Księgowości  kieruje Główny Księgowy  Zarządu, którego powołuje i odwołuje   dyrektor Zarządu.

 

2. Do zakresu zadań i kompetencji Głównego Księgowego Zarządu należy  w szczególności:

1)    wykonywanie obowiązków głównego księgowego wynikających z ustawy o finansach publicznych,

2)    opracowywanie i aktualizowanie polityki rachunkowości oraz wewnętrznych procedur i regulaminów dotyczących rachunkowości i gospodarki finansowej zarządu,

3)    dbanie o należyte zabezpieczanie dokumentów księgowych i gotówki,

4)    kierowanie pracą działu księgowości,

5)    podejmowanie działań mających na celu rozwój kompetencji i doskonalenie zawodowe podległych pracowników,

6)    zapoznawanie pracowników z aktualnymi przepisami prawnymi,

7)    tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej w Zarządzie oraz w obsługiwanych szkołach i przedszkolach,

8)    bieżące informowanie dyrektora o istotnych sprawach dotyczących zakresu działalności,

9)    współpraca ze Skarbnikiem Miasta w zakresie spraw związanych z budżetem,

10) dokonywanie analizy ryzyka w zakresie zadań leżących w kompetencjach działu księgowości,

11) nadzorowanie realizacji budżetu oświaty,

12) wykonywanie poleceń dyrektora wynikających z prawidłowej realizacji zadań określonych zakresem obowiązków.

 

3. W przypadku nieobecności Głównego Księgowego zastępuje go pracownik działu

      księgowości wyznaczony przez Dyrektora Zarządu.

 

 

§ 12

 

 1. 1.    Do zadań Działu Księgowości należy w szczególności :

1)    sporządzanie planu wydatków budżetu w szczegółowości i układzie określonym przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta w Grodkowie, na podstawie uchwały budżetowej na dany rok;

2)    opracowywanie i przekazywanie obsługiwanym jednostkom oświatowym wytycznych do projektu budżetu na podstawie wskaźników planowanych w projekcie budżetu państwa, obowiązujących aktów prawnych oraz projektów ich zmian i wytycznych przekazywanych przez Urząd Miasta;

3)    opracowywanie na podstawie zweryfikowanych projektów planów finansowych obsługiwanych jednostek, zbiorczych zestawień do projektu budżetu wraz z objaśnieniami określającymi wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz wyodrębnione zadania;

4)    współopracowywanie z dyrektorami obsługiwanych placówek oświatowych planów finansowych;

5)    bieżące monitorowanie realizacji budżetu, weryfikowanie poszczególnych jego pozycji pod kątem poprawności wraz z analizą płynności jego realizacji w Zarządzie oraz obsługiwanych placówkach oświatowych; 

6)    przygotowywanie dokumentacji z wykonania budżetu dla poszczególnych placówek, bieżące informowanie dyrektorów placówek oświatowych o stopniu realizacji planu finansowego; 

7)    czuwanie nad poprawnością sporządzania przez dyrektorów placówek oświatowych stosownych decyzji w zakresie zmian planu wydatków;

8)    dokonywanie wszelkich zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w uzgodnieniu z dyrektorami obsługiwanych placówek oświatowych;

9)    sporządzanie sprawozdań budżetowych (Rb- 27S, Rb- 28S, Rb- N, Rb- Z, Rb-34S) dla Zarządu, oraz obsługiwanych szkół, przedszkoli i żłobków zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) weryfikacja miesięcznych sprawozdań budżetowych Zarządu oraz obsługiwanych jednostek oświatowych z realizacji wydatków pod względem merytorycznym w celu ustalenia czy:

 • plan wykazany w sprawozdaniu jednostkowym jest zgodny z planem po zmianach,
 • wykonanie wydatków nie przekracza wielkości otrzymanych środków,
 • zaangażowanie wykazywane w sprawozdaniach kwartalnych nie jest mniejsze od sumy wykonanych wydatków i zaciągniętych zobowiązań lub równe wykonaniu a nie jest większe od planu,
 • kwartalne jednostkowe sprawozdania budżetowe Rb-N, Rb-Z, są zgodne z odpowiednimi pozycjami sprawozdań jednostkowych Rb-27 S i Rb-28S,

11) sporządzanie innych sprawozdań przewidzianych przepisami prawa;

12) realizacja zadań związanych z dotowaniem szkół i placówek niepublicznych oraz żłobków i klubów dziecięcych w tym:

 • ustalanie kwot dotacji dla poszczególnych placówek na dany rok budżetowy,
 • przygotowywanie dyspozycji wypłat dotacji dla placówek niepublicznych,
 • bieżąca kontrola i weryfikacja danych uzyskiwanych z placówek niepublicznych stanowiących podstawę naliczania dotacji,
 • kontrola poprawności wykorzystania dotacji przez podmioty,

13) opracowywanie informacji dotyczących realizacji budżetu, analiz kosztów

      funkcjonowania oświaty a także analiz kosztów funkcjonowania poszczególnych

      placówek  oświatowych;

14) sporządzanie planu dochodów budżetowych i dochodów własnych Zarządu oraz obsługiwanych placówek oświatowych w szczegółowości i układzie określonym przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta w Grodkowie, na podstawie uchwały budżetowej na dany rok;

15) sporządzanie i weryfikacja miesięcznych sprawozdań budżetowych z realizacji dochodów Zarządu oraz obsługiwanych placówek oświatowych (Rb 27S) pod względem merytorycznym w celu ustalenia czy plan wykazany w sprawozdaniu jednostkowym jest zgodny z planem po zmianach;

16) obsługa finansowo-księgowa rozrachunków prowadzonych na koncie dochodów budżetowych i dochodów własnych;

17) sporządzanie przelewów;

18) bieżąca realizacja płatności z tytułu zawartych przez Zarząd i obsługiwane placówki umów i innych zobowiązań;

19) obsługa kasowa :

 • wypłata wynagrodzeń gotówkowych, realizacja faktur i rachunków

        gotówkowych, czeków i innych zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami,

 • przyjmowanie wpłat gotówkowych oraz odprowadzanie ich na konto,

20) prowadzenie ewidencji, kontrola i zabezpieczanie druków ścisłego zarachowania w zakresie kwitariuszy wpłat za wyżywienie i opłat za świadczenia dodatkowe;

21) nadzór nad rozliczaniem kwitariuszy wpłat indywidualnych dotyczących wyżywienia oraz opłat za świadczenia dodatkowe, dokonywanych przez rodziców w obsługiwanych placówkach oświatowych oraz kontrola wpłat na rachunkach bankowych, dokonywanych za pośrednictwem banku;

22) rozliczanie i ewidencja raportów żywieniowych sporządzanych przez intendentów obsługiwanych placówek;

23) kontrola prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji stanów magazynowych art. spożywczych w placówkach, uzgadnianie sald magazynowych art. spożywczych na I półrocze i koniec roku;

24) monitorowanie działań związanych z dożywianiem dzieci i uczniów w szkołach i przedszkolach w tym we współpracy z OPS w Grodkowie, przygotowywanie i wysyłanie informacji o realizacji programu dożywiania i innych;

25) sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym faktur,  rachunków i pozostałych  dokumentów Zarządu oraz  obsługiwanych placówek oświatowych;

26) dekretowanie dokumentów księgowych, które stwierdzają dokonanie lub rozpoczęcie operacji gospodarczej i podlegają ewidencji księgowej. Dotyczy to zarówno dokumentów księgowych Zarządu jak i obsługiwanych placówek oświatowych;

27) dokonywanie zakupu materiałów biurowych i druków, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o zamówieniach publicznych oraz procedurami zakładowymi, niezbędnych do bieżącej działalności Zarządu;

28) rozliczanie delegacji służbowych pracowników Zarządu oraz nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w obsługiwanych placówkach oświatowych;

29) kompletowanie i zabezpieczanie dokumentacji potwierdzającej wypłaty wynagrodzeń pracowniczych z zachowaniem wymagań formalnych przewidzianych prawem;

30) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia Zarządu oraz druków ścisłego zarachowania w zakresie arkuszy  inwentaryzacyjnych;

31) ewidencjonowanie środków trwałych obsługiwanych placówek oświatowych oraz sporządzanie sprawozdań do Urzędu Miasta i GUS w tym zakresie;

32) sporządzanie bieżących i okresowych sprawozdań, raportów, zestawień i analiz dotyczących mienia Zarządu i placówek oświatowych wg upoważnień;

33) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów otrzymywanych z jednostek obsługiwanych dotyczących zużycia i likwidacji środków trwałych;

34) koordynowanie działań w zakresie przygotowywania oraz przeprowadzania inwentaryzacji w obsługiwanych placówkach oświatowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

35) organizowanie oraz kontrola przebiegu inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia Zarządu;

36) rozliczanie inwentaryzacji Zarządu i obsługiwanych placówek oświatowych oraz sporządzanie zbiorczych arkuszy spisu z natury;

37) przeprowadzanie aktualizacji środków trwałych w Zarządzie oraz obsługiwanych placówkach oświatowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

38) przeliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z aktualnymi obwieszczeniami prezesa GUS o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w gospodarce narodowej na podstawie danych uzyskiwanych z placówek oświatowych;

39) prowadzenie spraw socjalnych pracowników i emerytów Zarządu, w tym przydział i wypłata zapomóg losowych i zdrowotnych, pożyczek mieszkaniowych, wczasów turystycznych i innych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

40) prowadzenie spraw socjalnych emerytów i rencistów ze zlikwidowanych placówek oświatowych;

41) prowadzenie rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Zarządu oraz obsługiwanych placówek oświatowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz umową zawartą pomiędzy KZP a Zarządem oraz prowadzenie rozliczeń pożyczek z funduszu mieszkaniowego wyodrębnionego przy ZFŚS;

42) koordynacja działań szkół w zakresie organizacji i dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży w tym m. in. półkolonie letnie i zimowe, obozy sportowe, wycieczki  w szczególności:

 •  współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie przygotowywania przez nie dokumentacji kwalifikującej uczniów do odpłatnego i refundowanego wypoczynku. 

43) prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi będącymi w zarządzie placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Grodków;

44) rozliczanie dotacji celowych z budżetu państwa udzielanych na zadania celowe;

45) tworzenie warunków umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych pozabudżetowych na realizację programów oświatowych;

46) opracowywanie, konsultowanie wniosków dot. pozyskiwania środków z funduszy unijnych na cele edukacyjne dla obsługiwanych jednostek;

47) księgowanie środków pozabudżetowych np. unijnych funduszy strukturalnych,

48) monitorowanie realizacji programów finansowych z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych w obsługiwanych placówkach oświatowych;

49) opracowywanie zbiorczych raportów, analiz dotyczących realizacji projektów edukacyjnych finansowanych ze środków unijnych oraz innych źródeł zewnętrznych;

50) rozliczanie i ewidencjonowanie faktur dotyczących dotacji, programów Kapitał ludzki oraz innych programów finansowych realizowanych przez obsługiwane placówki oświatowe;

51) przygotowywanie danych do SIO w części dotyczącej kosztów placówek;

52) opracowywanie statystyk i analiz dotyczących realizacji zadań budżetowych,

53) prowadzenie całokształtu prac  związanych z naliczaniem wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych dla którym organem prowadzącym jest gmina Grodków oraz pracowników Zarządu;

54) przyjmowanie z obsługiwanych placówek oświatowych oraz działu organizacyjno-oświatowego Zarządu angaży pracowników;

55) sporządzanie list wypłat na podstawie aktualnego, obowiązującego angażu,

56) prowadzenie dla każdego pracownika kartoteki wynagrodzeń w formie papierowej i elektronicznej;

57) przyjmowanie,  w tym nadzór nad terminowym dostarczaniem przez dyrektorów placówek oświatowych do Zarządu wykazu godzin ponadwymiarowych i wykazu nieobecności pracowników;

58) nanoszenie na listy płac wynagrodzeń brutto, naliczanie wszelkich ustawowych potrąceń w tym podatku, składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne oraz potrąceń popartych deklaracją pracownika;

59) rejestrowanie list płac odrębnie dla każdej obsługiwanej placówki;

60) sporządzanie odrębnie dla każdej placówki zestawienia list płac i sporządzanie poleceń księgowych z podziałem na rozdziały;

61) rozliczanie potrąceń na listach płac, w tym potrąceń komorniczych, rozliczanie należności płatników – placówek na Fundusz Pracy, fundusz ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i Emerytur Pomostowych;

62) sporządzanie list wypłat świadczeń socjalnych, świadczeń urlopowych oraz jednorazowych zapomóg  z Funduszu Świadczeń Socjalnych;

63) sporządzanie i przesyłanie comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z należnymi raportami w terminie do 5 go każdego miesiąca;

64) zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do systemu Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych;

65) zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników oraz członków ich rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego;

66) sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie comiesięcznych deklaracji do PFRON w terminie do  20- go każdego miesiąca;

67) dostarczenie dyrektorowi placówki danych o wysokości wynagrodzenia pracowników niezbędnych do wydania  zaświadczenia o wysokości zarobków pracowników;

68) sporządzanie zaświadczeń o wysokości dochodów emerytów i rencistów i przekazywanie ich w określonym, odrębnymi przepisami prawa, terminie do ZUS;

69) przygotowywanie dokumentów płacowych dla pracowników Zarządu oraz obsługiwanych jednostek, przechodzących na emeryturę ( RP 7);

70) wydawanie zaświadczeń ZUS - RMUA, zaświadczeń o zgłoszeniu do NFZ;

71) przyjmowanie i załatwianie reklamacji należnych wynagrodzeń pracowników;

72) w zakresie wyliczania wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków chorobowych:

 • przyjmowanie, rejestrowanie i kontrolowanie zaświadczeń lekarskich podległych  wypłacie,
 • wyliczanie należnego wynagrodzenia za czas choroby i  zasiłku

       chorobowego wg obowiązujących przepisów,

 • prowadzenie kart zasiłkowych w formie papierowej lub elektronicznej oraz
 • dokonywanie innych czynności związanych z wypłatą zasiłku
 • chorobowego,
 • przygotowywanie i przesyłanie dokumentacji zasiłkowej dla placówek, dla których  płatnikiem zasiłku chorobowego jest ZUS,

73) sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS dotyczących danych płacowych z Zarządu oraz obsługiwanych placówek oświatowych;

74) naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;

75) sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-40, PIT 8B);

76) sporządzanie w uzgodnieniu z obsługiwanymi placówkami oświatowymi danych dotyczących czasu pracy pracowników placówek niezbędnych do sporządzania sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS;

77) sporządzanie innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa, a wynikających z zadań realizowanych na powyższym stanowisku, w tym zgłoszenia ZUS ZSWA do ZUS oraz do RIO o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli;

78) bieżąca współpraca z firmami ubezpieczeniowymi w zakresie ubezpieczeń pracowniczych i majątkowych wskazanych przez organ prowadzący;

79) przygotowywanie projektów zarządzeń burmistrza w zakresie dotyczącym zadań realizowanych na stanowisku pracy;

80) obsługa programu komputerowego Księgowość – Optivum;

81) obsługa programu komputerowego Płace – Optivum;

82) obsługa programu bankowego Multicasch;

83) przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;

84) archiwizowanie danych na nośnikach elektronicznych;

85) bieżące i prawidłowe księgowanie operacji gospodarczych;

86) numerowanie dokumentów księgowych;

87) przygotowywanie projektów zarządzeń burmistrza w zakresie  zadań realizowanych przez dział księgowości;

88) przygotowywanie danych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy do publikacji na stronie internetowej Zarządu;

89) inne zadania zlecone przez dyrektora Zarządu wynikające z obowiązujących przepisów oraz zadań Zarządu;

 

 

 

 

    OBOWIĄZKI  DZIAŁU OŚWIATOWO – ORGANIZACYJNEGO

 

§ 13

 1. 1.    Działem Oświatowo- organizacyjnym kieruje zastępca dyrektora, którego powołuje i odwołuje dyrektor Zarządu.
 1. 2.    Do zakresu zadań i kompetencji zastępcy dyrektora należy w szczególności:

1)    Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących organizacji Zarządu.

2)    Koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem Kontroli Zarządczej w tym pełnienie funkcji koordynatora kontroli zarządczej.

3)    Prowadzenie strony internetowej oraz BIP.

4)    Działanie w zakresie spraw powierzonych przez dyrektora oraz wynikających z zakresu jego obowiązków i ponoszenie przed nim odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

5)    Sprawuje funkcję dyrektora GZSziP w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków.

 


3.Do zadań działu oświatowo – organizacyjnego należy w szczególności:

1)    sporządzanie umów o pracę oraz ustalanie wymiarów uposażeń dla pracowników Zarządu oraz  pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych  przedszkoli jednooddziałowych oraz  dyrektorów szkół i przedszkoli,

2)    prowadzenie akt osobowych  pracowników zatrudnionych w Zarządzie oraz pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych przedszkoli jednooddziałowych oraz dyrektorów szkół i przedszkoli,

3)    rozliczanie czasu pracy dyrektorów placówek oświatowych oraz pracowników Zarządu,

4)    sporządzanie poleceń dotyczących wypłaty należnego wynagrodzenia przyznanego przez burmistrza Grodkowa  i dyrektora Zarządu (w tym odpraw, nagród, ekwiwalentów),

5)    prowadzenie rejestru nagród i odznaczeń resortowych otrzymywanych przez dyrektorów placówek oświatowych i innych pracowników oświaty,

6)    wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu na podstawie teczek akt osobowych oraz posiadanej dokumentacji archiwalnej,

7)    kontrola przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników Zarządu,

8)    sporządzanie poleceń dla działu księgowego dotyczących wypłaty należnego wynagrodzenia dla pracowników Zarządu, dyrektorów placówek oświatowych oraz pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych przedszkoli jednooddziałowych w tym odpraw, nagród, ekwiwalentów, dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

9)    sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS dotyczących zatrudnienia i czasu pracy pracowników Zarządu,

10) współudział w opracowywaniu oraz weryfikacja, pod kątem kompletności oraz zgodności ze stanem prawnym, arkuszy organizacji pracy obsługiwanych placówek oświatowych wraz z ich aneksami,

11) opracowywanie zbiorczych sprawozdań, analiz i raportów dotyczących organizacji pracy oraz funkcjonowania obsługiwanych placówek oświatowych,

12) prowadzenie całokształtu spraw związanych z postępowaniem konkursowym na stanowisko dyrektora placówki oświatowej,

13) prowadzenie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem kompletu dokumentacji niezbędnej w procedurze powierzania stanowiska dyrektora placówki oświatowej oraz jego odwołaniem,

14) prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów obsługiwanych placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Grodków, przygotowywanie kompletu dokumentów włącznie ze sporządzeniem projektu oceny pracy dyrektora,

15) prowadzenie całokształtu spraw związanych z nałożeniem na nauczycieli zatrudnionych w obsługiwanych placówkach oświatowych obowiązku podjęcia pracy w innej placówce oświatowej, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,

16) uczestnictwo w pracach komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień  nauczyciela kontraktowego,

17) obsługa administracyjna postępowań egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego w tym w szczególności:

 • analiza formalna, pod kątem kompletności oraz zgodności z prawem, wniosków składanych przez nauczycieli kontraktowych  o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego,
 • organizacja komisji egzaminacyjnych powoływanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
 • przygotowywanie zaświadczeń i aktów awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego,
 • prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń i aktów awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego,

18) współpraca z organem nadzoru pedagogicznego w zakresie spraw dotyczących działalności obsługiwanych jednostek oświatowych,

19) opracowywanie propozycji, aktualizowanie granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,

20) kontrola dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu,  rodzaju szkoły i placówki, na podstawie której sporządzono miesięczną informację o  rzeczywistej liczbie uczniów stanowiącą podstawę naliczenia dotacji w danym miesiącu,

21) prowadzenie ewidencji żłobków i klubów dziecięcych, w tym :

 • analiza formalna składanych wniosków ,
 • przygotowywanie zaświadczeń,
 • sporządzanie sprawozdań finansowo-rzeczowych i przekazywanie ich właściwemu wojewodzie,

22) sprawowanie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki, na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech,    

23) przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

24) prowadzenie całokształtu spraw dotyczących realizacji Rządowego programu pomocy uczniom „wyprawka szkolna”,

25) weryfikacja i przygotowywanie dokumentów finansowych w celu rozliczenia kształcenia pracowników młodocianych,

26) ewidencjonowanie i analiza  danych w tym: średniego zatrudnienia, liczby uczniów i oddziałów w obsługiwanych placówkach oświatowych oraz innych danych statystycznych,

27) opracowywanie zestawień i prognoz statystycznych dotyczących działalności oświatowej,

28) nadzór nad realizacją obowiązku nauki młodzieży w wieku od 16 do 18 lat:

 • prowadzenie rejestru uczniów poszczególnych roczników,
 • prowadzenie korespondencji oraz podejmowanie działań administracyjnych związanych z ustaleniem miejsca spełniania obowiązku nauki przez ucznia,
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji wobec rodziców, opiekunów prawnych uczniów niespełniających obowiązku nauki,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi mająca na celu uzyskanie informacji o miejscu zamieszkania lub zameldowania ucznia,

29) nadzór nad kontrolowaniem przez dyrektorów szkół spełniania obowiązku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

30) prowadzenie całości spraw związanych z obsługą i organizowaniem konkursów na stanowiska urzędnicze w Zarządzie zgodnie z odrębną procedurą,

31) obsługa kancelaryjna Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie zgodnie z instrukcją kancelaryjną i  jednolitym rzeczowym wykazem akt :

 • przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji i przesyłek,
 • wysyłanie korespondencji i przesyłek
 • zakup i rozliczanie znaczków pocztowych,
 • wystawianie delegacji oraz prowadzenie ich ewidencji dla pracowników Zarządu i dyrektorów placówek oświatowych,

32) prowadzenie rejestru zarządzeń dyrektora Zarządu,

33) prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez dyrektora Zarządu pracownikom,

34) prowadzenie zbiorów aktów prawa lokalnego i przekazywanie ich pracownikom oraz odpowiedzialnym za ich wykonanie jednostkom,

35) przygotowywanie materiałów na posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Grodkowie,  dla burmistrza Grodkowa oraz na sesje Rady Miejskiej,

36) sporządzanie informacji o realizacji uchwał Rady Miejskiej , zarządzeń burmistrza oraz wydanych decyzji administracyjnych,

37) prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Zarządzie,

38) zamawianie pieczęci urzędowych dla Zarządu,

39)  prowadzenie rejestru placówek niepublicznych oraz całokształtu spraw z tym związanych , w szczególności:

 • analiza formalna pod kątem kompletności oraz zgodności z prawem składanych wniosków
 • przygotowywanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji,
 • nadzór nad działalnością w granicach kompetencji JST,

40) sprawowanie funkcji administratora sieci komputerowej Zarządu,

41) prowadzenie ewidencji oprogramowania komputerowego poszczególnych stanowisk Zarządu,

42) prowadzenie strony internetowej i strony Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu,

43) zamieszczanie oraz bieżąca aktualizacja informacji publicznych i innych w tym dokumentów urzędowych na stronie internetowej oraz BIP Zarządu zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej,

44) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,

45) koordynacja i nadzór nad prawidłowym archiwizowaniem danych na nośnikach elektronicznych na poszczególnych stanowiskach Zarządu,

46) prowadzenie Archiwum Zakładowego Zarządu, a w szczególności:

 • przejmowanie dokumentacji archiwalnej (akta kategorii A) i dokumentacji nie archiwalnej (akta kategorii B) z poszczególnych działów organizacyjnych i stanowisk w tym na nośnikach elektronicznych,
 • przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji przejętej do archiwum zakładowego,
 • przechowywanie i zabezpieczenie informacji na nośnikach elektronicznych przejętych do archiwum zakładowego,
 • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zlikwidowanych placówek oświatowych,
 • udostępnianie (wypożyczanie) dokumentów w tym na nośnikach elektronicznych z archiwum zakładowego osobom upoważnionym na podstawie kart udostępnienia,
 • prowadzenie postępowania związanego z brakowaniem dokumentacji nie archiwalnej w tym na nośnikach elektronicznych, komisyjne brakowanie oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji do utylizacji po uzyskaniu zezwolenia właściwego archiwum państwowego,

47) nadzór nad działami organizacyjnymi Zarządu w zakresie prawidłowości przygotowania dokumentacji do archiwizowania,

48) kontrola ważności oraz organizowanie okresowych badań lekarskich pracowników Zarządu, dyrektorów obsługiwanych placówek oświatowych oraz pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych przedszkola jednoodziałowego,                               

49) pozyskiwanie środków zewnętrznych, pozabudżetowych ( np. z funduszy UE) na realizację programów oświatowych,

50) prowadzenie całości spraw w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym – stypendia szkolne, zasiłki szkolne oraz stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe:

 • przyjmowanie wniosków,
 • ustalanie wysokości stypendiów,
 • przygotowywanie decyzji,
 • weryfikowanie dokumentów i sporządzanie miesięcznych zestawień do wypłaty,
 • planowanie środków finansowych na pomoc materialną dla uczniów,

51) organizowanie konferencji, narad dla dyrektorów i pracowników nadzorowanych jednostek oraz przygotowywanie materiałów konferencyjno – szkoleniowych,

52) odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Zarządzie,

53) pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji wynikającej z Polityki Bezpieczeństwa Informacji Instrukcji Bezpieczeństwa Informatycznego i Ochrony danych osobowych w GZSziP w Grodkowie,

54) przygotowywanie, opracowywanie  wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych, nadanie Medalu KEN, nagrody Ministra Edukacji Narodowej i opolskiego Kuratora Oświaty

55) przygotowywanie, opracowywanie wniosków związanych z przyznaniem nagrody burmistrza dyrektorom placówek, nauczycielom oraz pracownikom niebędącym nauczycielami,

56) przygotowywanie projektów zarządzeń burmistrza i innych aktów prawa miejscowego w zakresie dotyczącym realizowanych zadań przez dział administracyjno-oświatowy oraz współpraca w tym zakresie z pozostałymi działami Zarządu,

57) współdziałanie z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży

58) koordynowanie prac związanych z organizacją etapu gminnego  wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów obsługiwanych placówek,

59) prowadzenie bazy danych oświatowych, w tym Systemu Informacji Oświatowej oraz koordynacja i nadzór w tym zakresie, nad placówkami oświatowymi dla których organem prowadzącym jest gmina Grodków oraz dotowanymi przez gminę Grodków,

60) prowadzenie całokształtu spraw dotyczących organizacji Zarządu w tym:

 • śledzenie zmian w zakresie zadań Zarządu i ich aktualizacja adekwatnie do aktualnie obowiązującego stanu prawnego,
 • aktualizowanie regulaminu organizacyjnego wraz ze zmianami zachodzącymi w działalności Zarządu,
 • bieżące dostosowywanie struktury organizacyjnej do zmieniającego się podziału uprawnień i odpowiedzialności,
 • pomoc w aktualizowaniu zakresów obowiązków na poszczególnych stanowiskach,

61)  koordynacja spraw związanych z funkcjonowaniem Kontroli Zarządczej w Zarządzie  w tym:

 • pełnienie funkcji koordynatora kontroli zarządczej,
 • opracowywanie, wraz z zespołem w uzgodnieniu z dyrektorem, celów, zadań i   mierników w ramach Planu celów, zadań i mierników Zarządu na każdy kolejny rok,
 • identyfikowanie ryzyk, analiza ryzyk i ustanawianie w uzgodnieniu z dyrektorem mechanizmów reagowania na ryzyko w ramach Planu zarządzania ryzykiem wysokim w Zarządzie,
 • przygotowywanie dokumentacji do dokonania corocznej samooceny systemu kontroli zarządczej przez pracowników Zarządu,
 • sporządzanie sprawozdania ze stanu monitorowania celów, zadań i mierników w Zarządzie (do 15 lipca za I półrocze oraz do 15 stycznia następnego roku kalendarzowego za II półrocze) oraz przedkładanie do akceptacji dyrektorowi ,
 • sporządzanie corocznego sprawozdania z oceny stopnia realizacji Kontroli Zarządczej w roku poprzednim, niezbędnego do złożenia „oświadczenia o stanie kontroli zarządczej” przez Dyrektora Zarządu,
 • bieżące monitorowanie skuteczności poszczególnych elementów systemu Kontroli Zarządczej oraz informowanie dyrektora o wszelkich nieprawidłowościach,

62) inne zadania zlecone przez dyrektora Zarządu wynikające z obowiązujących przepisów oraz zadań Zarządu. 

 
 

 

OBOWIĄZKI   DZIAŁU TECHNICZNEGO

 

 

 § 13

 

 

1. Działem technicznym kieruje samodzielny referent ds. technicznych.

 

2. Do zakresu zadań działu technicznego należy w szczególności:

 

1) organizowanie we współpracy z dyrektorami placówek oświatowych dowozów uczniów do

     szkół i przedszkoli w tym:

 •  środkami transportu będącymi w posiadaniu Zarządu
 •  w innych formach / własne środki transportu, komunikacja publiczna /

2) nadzór nad prawidłowością funkcjonowania przewozów szkolnych :

 •  dostosowanie godzin przyjazdów i odjazdów uczniów, pozyskaniu informacji od dyrektorów placówek oświatowych o godzinach rozpoczęcia i zakończenia  zajęć,
 • sporządzanie rozkładów jazdy autobusów szkolnych i busa stosownie do uzgodnień z dyrektorami z uwzględnieniem ilości miejsc w poszczególnych pojazdach,
 • przygotowywanie do publikacji rozkładów jazdy na stronie internetowej Zarządu oraz informowanie, przy udziale dyrektorów placówek oświatowych, uczniów i rodziców o aktualnym rozkładzie  jazdy,
  • opracowywanie na podstawie informacji pozyskanych od dyrektorów szkół

  i przedszkoli imiennych list dzieci przyporządkowanych  poszczególnym  kursom

  autobusów i busa oraz dostarczanie tych list opiekunom dowozów,

3) nadzór nad stanem technicznym pojazdów będących w posiadaniu Zarządu ze

    szczególnym uwzględnieniem obowiązujących badań technicznych oraz legalizacji;

4) opracowywanie potrzeb finansowych w zakresie funkcjonowania dowozów;

5) organizowanie remontów oraz zakup części zamiennych i ogumienia (zgodnie z

     obowiązującymi przepisami, procedurami zakładowymi oraz ustawą „prawo zamówień

     publicznych” ) niezbędnych do utrzymania środków transportu w należytym stanie   

     technicznym;

6) gospodarowanie środkami transportu;

7) wydawanie oraz bieżąca weryfikacja kart drogowych z jednoczesnym potwierdzaniem

     stanu technicznego pojazdu oraz dyspozycji kierowców;

 8) ustalanie norm zakładowych zużycia paliw dla poszczególnych pojazdów wg zasad

     określonych przepisami prawa;

 9) kontrola zużycia paliwa oraz sporządzanie miesięcznych rozliczeń ilościowych

      pobranego paliwa z uwzględnieniem norm zużycia paliwa oraz ilości przejechanych

      kilometrów;

10) nadzór nad pracą kierowców i opiekunów przewozów szkolnych;

11) sporządzanie kalkulacji, zestawień i analiz dotyczących spraw prowadzonych na

      zajmowanym stanowisku;

12) archiwizowanie danych na nośnikach elektronicznych;

13) przekazywanie dokumentów i nośników elektronicznych do archiwum zakładowego;

14) gospodarowanie mieniem lokalowym Zarządu (biura i baza autobusowa);

15) realizacja zadań pełnomocnika ds. zamówień publicznych Zarządu  :

 • sprawowanie nadzoru nad zastosowaniem przez uprawnionych  pracowników Zarządu właściwego trybu zakupu  towarów i usług,
 • wnioskowanie zastosowania właściwego trybu w jakim ma być dokonywane zamówienie publiczne
 •  wnioskowanie do dyrektora Zarządu imiennego składu osobowego komisji przetargowych,
 • przedkładanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia dyrektorowi Zarządu do zatwierdzenia,
 • organizowanie w celu udzielenia zamówienia publicznego przetargów zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w innym trybie niż przetarg,
 • prowadzenie pełnej i uproszczonej dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych,
 • przekazywanie dyrektorowi projektów innych dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych,
 • przekazywanie dyrektorowi do podpisu wyniku zakończonego postępowania wraz z projektem umowy z wykonawcą,
 • przekazywanie do publikacji ogłoszeń zgodnie z zasadami określonymi w ustawie prawo zamówień publicznych,
 • przeprowadzanie postępowań na zamówienia dodatkowe i uzupełniające,
 • udzielanie uprawnionym pracownikom Zarządu wyjaśnień w zakresie stosowania ustawy- prawo zamówień publicznych oraz procedur wewnątrzzakładowych,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 • sporządzanie zbiorczego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych,
 • rejestrowanie, kompletowanie i archiwizowanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

16)  przygotowywanie materiałów do publikacji na stronie internetowej i Biuletynie Informacji

       Publicznej Zarządu;

17) inne zadania powierzone przez dyrektora Zarządu w zakresie zadań Zarządu,

        w ramach obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

3.  do zakresu zadań i obowiązków kierowców należy w szczególności :

 

       1)  obsługiwanie dziennych tras dojazdów dzieci do szkół oraz transport żywności,

 2) prowadzenie kart drogowych oraz rozliczanie pobranych kart,

 4) utrzymywanie w gotowości pojazdu,

 5) utrzymywanie w czystości pojazdu,

 6) wykonywanie bieżących napraw,

       7)  zakup paliwa, olejów, smarów itp. w uzgodnieniu z samodzielnym referentem 

      ds. technicznych zgodnie z obowiązującymi procedurami,

 8) inne zadania zlecone przez specjalistę ds. technicznych w zakresie zadań Zarządu

      w ramach obowiązujących przepisów.

 

4. do obowiązków opiekuna dowozów należy w szczególności :

 

1)  dbanie o bezpieczeństwo dzieci w trakcie przewozów

2) zapewnienie bezpieczeństwa w czasie wsiadania i wysiadania dzieci z autobusów ze szczególnym uwzględnieniem przejścia przez jezdnię,

3) pomaganie w razie potrzeby uczniom młodszym, a także niepełnosprawnym przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu,

4)  współpraca w kwestii bezpieczeństwa z kierowcą,

5)  przestrzegać zasady aby autokarem przewożone były tylko osoby uprawnione,

6) inne zadania wynikające z zadań Zarządu oraz przepisów prawa zlecone przez  specjalistę ds. technicznych,

 

OBOWIĄZKI  DLA SAMODZIELNEGO STANOWISKA DS. BHP

 

§ 14

 

1.   Do zadań pracownika ds. BHP należy pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w

      zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Zarządzie oraz w obsługiwanych placówkach

      oświatowych, w szczególności:

     1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad

         bezpieczeństwa i higieny pracy;

     2) bieżące informowanie dyrektorów placówek oświatowych o stwierdzonych

         zagrożeniach, zawodowych  wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych  

         zagrożeń;

     3) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji placówek  

         oświatowych;

4)  przedstawianie pracodawcom wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;

5)  udział w opracowywaniu regulaminów pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

6)  pomoc dyrektorom placówek oświatowych w opracowywaniu  szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;

7)  ustalanie zakładowych norm przydziału odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników placówek oświatowych zgodnie z zawartym porozumieniem;

8)  ustalanie zasad wydawania odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej oraz zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za używaną odzież własną przez pracowników placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Grodków;

9)  udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków pracowniczych oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków;

10)  prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Zarządu;

11)  doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i bezpieczeństwa pożarowego;

12)  udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;

13)  współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy, nadzorem budowlanym, komórkami prewencji straży pożarnej oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:

-podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,

-podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,

14)  inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;

15)  prowadzenie szkoleń z zakresu BHP oraz PPOŻ , zgodnie ze stosownymi przepisami;

16) prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami ( obsługa programów, sprawozdawczość);

17) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

18) odpowiedzialność za stan oraz wyposażenie apteczki pierwszej pomocy w Zarządzie;

19) współdziałanie z jednostkami służby medycyny pracy oraz lekarzami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami;

     20) opracowywanie oraz aktualizacja instrukcji  wewnętrznej w zakresie pierwszej

            pomocy w Zarządzie, oraz doradztwo-pomoc w ich opracowaniu dyrektorom

            placówek;

21) wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników :

 • ustalenie wewnętrznej instrukcji przeciwpożarowej i planu ewakuacji,
 • stały nadzór nad sprawnością sprzętu ppoż.,
 • przeprowadzanie ćwiczeń z zakresu ewakuacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

22)   inne zadania zlecone przez dyrektora Zarządu wynikające z obowiązujących przepisów oraz zadań Zarządu.

   

 

Rozdział  IV

 

Gospodarka Finansowa Zarządu

 

 

§ 15

 

1. Zarząd finansuje działalność szkół i przedszkoli z rachunków bankowych otwartych dla

    każdej placówki indywidualnie, .

2. Zarząd prowadzi rachunki środków specjalnych i funduszy celowych.

3. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki

      budżetowe określonych w ustawie "Prawo budżetowe".

4. Gospodarka finansowa Zarządu oparta jest na rocznym planie finansowym.

5. Zarząd rozlicza się z budżetem gminy z działu 801 "Oświata i wychowanie" i działu 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział V

 

Postanowienia końcowe

 

§  16

 

1. Zarząd używa podłużnej pieczątki zawierającej jego nazwę i adres.

2. Zarząd ma nadany numer statystyczny "Regon".

3. Zarząd ma nadany numer NIP.

 

 

§ 17

 

1. Dokonywanie wszelkich zmian w niniejszym regulaminie organizacyjnym odbywa się

      na podstawie zarządzenia dyrektora Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli.

 

 

 

Grodków, dnia 03 stycznia 2013 r.

 

 

 

 

Zatwierdzam:

Dyrektor GZSZiP

   Zdzisław Pałka

 uzgodniono :

Za-c Burmistrza Grodkowa

     Waldemar Wójcicki

 

Schemat organizacyjny
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

w Grodkowie

ul. Powstańców Śląskich 24
49-200 Grodków
adres skrytki ePUAP:
/gzszip/SkrytkaESP

   
tel.:  77 415 53 61
tel.:  77 415 55 69
fax:  77 415 70 80
e-mail:
sekretariat.gzszip.grodkow.pl
 Godziny pracy
 Poniedziałek - Piątek 715 - 1515
 • Data aktualizacji: 2021-01-28 08:59:18
 • Licznik odwiedzin: 4150728