Niedziela, 26 wrzesień 2021 
Imieniny:

Opieka nad dziećmi do lat 3

Procedury związane z Rejestrem żłobków i klubów dziecięcych

Procedury związane z Rejestrem żłobków i klubów dziecięcych

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia  4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2013, poz. 1457).

Informacje ogólne:

 • Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej;
 • Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzi Burmistrz Grodkowa;
 • Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie
 • Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2013, poz. 1457) wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.

Zasady dokonywania wpisu do Rejestru:

1. Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art. 28 ustawy z dnia  4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy składa stosowny wniosek o wpis do Rejestru.

2. W celu sprawdzenia zgodności danych, Burmistrz Grodkowa może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

W związku z powyższym wraz z wnioskiem podmiot przedstawia do wglądu:

- dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka;

- w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

- dowód dokonania opłaty, o której mowa w art. 33, lub składa jego kopię,

- odpis z odpowiedniego rejestru – dotyczy podmiotów będących osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

- opinię komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dotyczącą standardów lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek / klub dziecięcy,

- opinię właściwego państwowego inspektora sanitarnego dotyczącą standardów lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek / klub dziecięcy.

3. Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.

4. Burmistrz Grodkowa wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

5. Po dokonaniu wpisu do rejestru podmiot będzie podlegać nadzorowi Burmistrza Grodkowa, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Nadzór sprawowany będzie na podstawie planu nadzoru. Czynności nadzorcze mogą być również prowadzone poza planem nadzoru, w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka lub klubu dziecięcego.

6. W przypadku, gdy podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, Burmistrz Grodkowa odmawia dokonania wpisu żłobka lub klubu dziecięcego do Rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

Zasady dokonywania zmian w Rejestrze:

1. Podmiot wpisany do Rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego Rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach stanowiących załączniki do wniosku wymaganych przy rejestracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

2. Po otrzymaniu informacji Burmistrz Grodkowa dokonuje zmian w Rejestrze oraz wydaje zaświadczenie uwzględniające te zmiany.

3. Zmiany w Rejestrze są zwolnione z opłaty.

Zasady wykreślania zarejestrowanych podmiotów z Rejestru:

1. Wykreślenie z Rejestru następuje w przypadku:

 • złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie;   
 • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

2. Wykreślenie z Rejestru jest zwolnione z opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów:

1. Dokumenty (wniosek o wpis, wniosek o zmianę, informację o zmianie danych zawartych w rejestrze) składać należy do Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, ul. Powstańców Śląskich 24.

2. Informacji dotyczących zasad rejestracji oraz składania wniosków o wpis do Rejestru udziela pracownik Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, tel. 77 415 5361.

Opłata za wpis do rejestru.

1. Wysokość opłaty (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie nr IX/61/11  z dnia 1 czerwca 2011 roku) stanowi 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

2. Sposób wniesienia opłaty:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 29;

lub

 • na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków:

                                     PKO BP 30 1020 3668 0000 5202 0015 7248

      z dopiskiem: „opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”.

 

Druki do pobrania:

1. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

2. Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.

3. Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

w Grodkowie

ul. Powstańców Śląskich 24
49-200 Grodków
e-mail: 
sekretariat.gzszip.grodkow.pl

   
adres skrytki ePUAP:
/gzszip/SkrytkaESP
tel.:  77 415 53 61
fax:  77 415 70 80
 Godziny pracy
 Poniedziałek - Piątek 715 - 1515
 • Data aktualizacji: 2021-08-31 07:29:54
 • Licznik odwiedzin: 4771428