Sobota, 25 maj 2019 
Imieniny:

Stypendia szkolne

Stypendia szkolne

 U W A G A

 wnioski na stypendia szkolnena rok szkolny 2017/2018

należy złożyć w Gminnym Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Grodkowie

w nieprzekraczalnym terminie

do 15 września 2017 r.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł netto.

Druki wniosków można odbierać w Gminnym Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Grodkowie oraz szkołach podstawowych i gimnazjach od 21 sierpnia 2017 r.

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów
Gminy Grodków w roku szkolnym 2017/2018

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r poz. 1943 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.),
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1058),
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238),
 1. Uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XLIV/347/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 4 czerwca 2014 roku.

 

STYPENDIA SZKOLNE

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla uczniów w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Gminnym Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Grodkowie przy ul. Powstańców Śl. 24  lub przesłać pocztą, w terminie do dnia  15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych- do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wnioski można pobrać:

 • z sekretariatów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków,
 • z Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie.

Pomoc materialna przyznawana jest uczniom Gminy Grodków i przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 

 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2, przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wnioseklub z urzędu. Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć:

 • rodzice lub  inni przedstawiciele ustawowi ucznia,
 • pełnoletni uczniowie,
 • dyrektorzy szkół, kolegiów.

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego z urzędu. Prowadzenie postępowania z własnej inicjatywy organu orzekającego w sprawie stypendium szkolnego, jak również możliwość złożenia wniosku przez dyrektora szkoły daje szansę uzyskania pomocy tym uczniom, których rodziny nie podjęły odpowiednich kroków w celu uzyskania świadczenia.

Procedura udzielania stypendium szkolnego.

 • Kryterium dochodowe

  Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie,  w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

   

  Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

   

  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 i 1583), tj. 514 złotych netto.

   

  Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w ust. 7, jest ustalana na zasadach określonych w art.8 ust. 3-13  ustawy, o której mowa w ust. 7, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3.

 • Termin ubiegania się o stypendium szkolne.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Prawodawca stworzył w ten sposób możliwość wystąpienia  z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego także po dniu 15 września lub 15 października danego roku szkolnego. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe.

Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.

 • Wysokość stypendium szkolnego.

Wysokość stypendium szkolnego jest uwarunkowana wysokością dochodów  w rodzinie.

Kryterium dochodowe 514,00 zł.

Kwota zasiłku rodzinnego 124,00 do 31-10-2017 r.

Kwota zasiłku rodzinnego 130,00 od 01-11-2017 r.

Granice dochodu

Kwota

Wysokość stypendium

Kwota

+10%

Suma

od 0%

do 30%

do 154,20

100%

Do 31-10-2017r.

124,00

12,40

136,40

Od 01-11-2017r.

130,00

13,00

143,00

od 30%

do 60%

od154,21 do 308,40

90%

Do 31-10-2017r.

111,60

12,40

124,00

Od 01-11-2017r.

117,00

11,70

128,70

od 60%

do 100%

od 308,41 do 514,00

80%

Do 31-10-2017r.

99,20

12,40

111,60

Od 01-11-2017r.

104,00

10,40

114,40

 

Okres, na który przyznaje się stypendium szkolne.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach  edukacyjnych realizowanych poza szkołą:

a) pozaszkolne zajęcia edukacyjne ( nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, komputerowe, sportowe itp.),

b) przedsięwzięcia realizowane przez szkołę ( białe i zielone szkoły, biwaki, wycieczki szkolne, wyjścia do kina, teatru, muzeum itp.).

2) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat i wydatków związanych z procesem edukacyjnym:

a) koszty opłaty abonamentu internetowego,

b) koszty zakupu komputera, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych,

c) koszty opłaty czesnego,

d) koszty odzieży i przyborów wymaganych do nauki zawodu,

e) koszty zakupu biurka, lampki i krzesła do biurka,

f) koszty zakwaterowania związane z  odbywaniem kursów zawodowych.

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i pomocy szkolnych, artykułów i przyborów szkolnych, wydawnictw encyklopedycznych, słowników, atlasów, a także stroju sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego tj. koszulka sportowa, spodenki sportowe, dres, obuwie sportowe w ilości komplety na rok szkolny.

4) Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów w szczególności:

a) kosztów dojazdu do miejsca pobierania nauki środkami transportu komunikacji zbiorowej,

b) kosztów zakwaterowania  w bursie, internacie.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach o których mowa w ust. 1 nie jest możliwe, albo w niektórych przypadkach nie jest celowe.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa  w ust. 1 regulaminu, realizowana jest poprzez zwrot kosztów poniesionych w związku  z dokonanym zakupem, na podstawie faktur lub rachunków wystawionych imiennie na wnioskodawcę oraz innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki.

 Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie następującej dokumentacji:

 1. wniosku o przyznanie stypendium szkolnego;
 2. zaświadczeń lub oświadczeń o dochodach  z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:
  • zaświadczenia od pracodawcy o dochodach netto lub oświadczenie (od wszystkich pełnoletnich członków rodziny);
  • oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych (od wszystkich pełnoletnich członków rodziny);
  • zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
  • zaświadczenia lub oświadczenia o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
  • oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu;
  • zaświadczenia lub decyzji z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (m. innymi: zasiłek stały, zasiłek okresowy, dodatek mieszkaniowy); lub oświadczenia o wysokości otrzymywanych świadczeń.  Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez  Ośrodek Pomocy Społecznej;
  • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych;
  • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  • wyroków sądowych mówiących o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczeń komornika o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczeń o wys. otrzymywanych alimentów;
  • zaświadczenia lub oświadczenia o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy;
  • odcinek renty/emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
  • zaświadczenia lub oświadczenia o otrzymywanych stypendiach;
  • informację o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej - osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium szkolne (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie), w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne należy złożyć oświadczenie o wysokości dochodu.

Realizacja stypendiów szkolnych:

 • Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot kosztów w formie gotówkowej, w wyznaczonym terminie po przedłożeniu przez wnioskodawcę faktury VAT lub rachunku imiennego w kasieGminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie,  ul. Powstańców Śl. 24,lub na rachunek bankowy wnioskodawcy,
 • Faktury i rachunki należy składać wyłącznie we wtorki  w godzinach  od 800  do 1400.
 • Faktury VAT, rachunki muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia Ważne jest by przy zakupach np. butów, spodni itp. był dopisek „sportowe”, a  na odwrocie rachunek opisany i podpisany.

Pouczenie:

Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90o ust. 1, 2 i 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.).

Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.).

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.).

Na podstawie art. 233 kodeksu karnego, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

w Grodkowie

ul. Powstańców Śląskich 24
49-200 Grodków
   
tel.:  77 415 53 61
tel.:  77 415 55 69
fax:  77 415 70 80
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 715 - 1515
 • Data aktualizacji: 2019-05-21 14:08:23
 • Licznik odwiedzin: 2309286