Wtorek, 20 październik 2020 
Imieniny:

Aktualności

Informacja o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie

 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich Pracowników Oświaty w związku z pandemią COVID-19 uroczystość związana z Dniem Edukacji Narodowej nie odbędzie się.

 

KOMUNIKAT !!!

W związku z epidemią COVID-19:

 

GMINNY ZARZĄD SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W GRODKOWIE

JEST ZAMKNIĘTY DLA INTERESANTÓW DO ODWOŁANIA

 Wszystkie sprawy załatwiamy na bieżąco.

 Załatw sprawę:

napisz e-mail, zadzwoń, skorzystaj z platformy ePUAP, zadzwoń w celu przekazania dokumentów.

 W SPRAWACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI W CELU ICH ZAŁATWIENIA NALEŻY UMAWIAĆ SIĘ TELEFONICZNIE.

 

NUMER TELEFONU:                                                    ADRES E-MAIL:

                                                  77 415 53 61                                              sekretariat@gzszip.grodkow.pl                               

                                                  77 415 55 69

 

 


Gminny Koordynator Sportu Szkolnego

 

REGULAMIN 

POWOŁYWANIA GMINNEGO KOORDYNATORA SPORTU SZKOLNEGO

 

§1

 1. Gminny Koordynator Sportu Szkolnego zwany w dalszej części  „koordynatorem” powołany zostaje w celu :

1)   Koordynacji wszelkich działań w sporcie szkolnym na terenie gminy Grodków.

2)   Popularyzowania różnych form sportu wśród młodzieży szkolnej,

3)   Współpracy z władzami samorządowymi, oświatowymi, dyrektorami szkół, organizacjami kultury fizycznej i innymi działającymi na rzecz sportu dzieci i młodzieży,

4)   Prowadzenia współzawodnictwa szkół w zakresie masowej kultury fizycznej,

5)   Opracowywania Gminnego Kalendarza Imprez Sportowych w oparciu o Kalendarz Imprez Sportowych dla województwa  Opolskiego na dany rok szkolny, 

6)   Opracowywania budżetu na każdy kolejny rok kalendarzowy w części dotyczącej sportu w szkołach.

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o nauczycielach wychowania fizycznego – oznacza to nauczycieli zatrudnionych jako nauczyciele wychowania fizycznego w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Grodków.

§2

 1. Wymagania dla kandydata na koordynatora :
 • ukończone studia wyższe o kierunku pedagogicznym oraz kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego.
 • preferowane dodatkowe kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. instruktor, trener
 • minimum 5-cio letnie doświadczenie w zawodzie nauczyciel wychowania fizycznego,
 • kreatywność i dyspozycyjność,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

§3

1. Kandydaci na koordynatora wyłonieni  zostają na zebraniu nauczycieli wychowania fizycznego spośród nauczycieli uczestniczących w zebraniu.

2. Wybór kandydata na koordynatora następuje w obecności, co najmniej połowy nauczycieli  wychowania fizycznego,  w głosowaniu  jawnym.  Każdy z nauczycieli wychowania fizycznego może oddać głos na jednego kandydata.

3. W przypadku braku wymaganej liczby nauczycieli wychowania fizycznego na zebraniu zebranie zostanie ponownie zwołane w terminie do 1 miesiąca. Drugie zebranie jest ważne bez względu na quorum.

4. Kandydat musi uzyskać min. 25% głosów nauczycieli wychowania fizycznego obecnych na zebraniu.

5. Każdy kandydat na koordynatora, który uzyskał wymaganą liczbę głosów, w terminie 7 dni od dnia zebrania, jest  zobowiązany złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Grodkowie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Gminny koordynator sportu szkolnego”, swoją koncepcję pełnienia funkcji koordynatora.

6. Przygotowana koncepcja  o której mowa w ust. 5 będzie stanowiła podstawę wyboru koordynatora przez Burmistrza Grodkowa.

7. Burmistrz Grodkowa powierza funkcję Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego na okres  czterech lat.

8. Burmistrz może dokonać odwołania z funkcji koordynatora, w trakcie trwania kadencji w przypadku rażącego naruszenia prawa bądź niewywiązywania się z obowiązującego  zakresu zadań.

§4

 1. Zebranie nauczycieli  wychowania fizycznego, na którym wyłonieni zostaną kandydaci na koordynatora,  zwołuje burmistrz lub zastępca burmistrza, przynajmniej na miesiąc przed terminem końca kadencji koordynatora lub w terminie miesiąca od dnia odwołania lub rezygnacji z funkcji koordynatora.
 2. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania, o którym mowa w ust. 1, doręcza się nauczycielom wychowania fizycznego, na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
 3. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania może być dokonane pisemnie, telefonicznie lub e-mailem.
 4. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz cel zebrania.
 5. Obradami kieruje wyłoniony przez ogół nauczycieli wychowania fizycznego, przewodniczący zebrania, wybierany zwykłą większością głosów spośród nauczycieli uczestniczących w zebraniu.
 6. Przewodniczący zebrania wyznacza protokolanta z ogółu nauczycieli wychowania fizycznego.
 7. Wypisu z protokołu w części dotyczącej wyłonienia kandydatów wraz z listą obecności nauczycieli uczestniczących w zebraniu należy niezwłocznie dostarczyć Burmistrzowi Grodkowa.

 

§5

 

 1. Budżet przeznaczony na sport szkolny w gminie Grodków skierowany zostaje do placówki macierzystej zatrudniającej  koordynatora sportu.
 2. Środkami przeznaczonymi na sport szkolny w gminie  dysponuje koordynator.
 3. Nadzór nad realizacją zadań przez koordynatora oraz zasadami zgodnego z prawem dysponowania przez koordynatora środkami finansowymi przeznaczonymi na sport sprawuje dyrektor placówki, w której koordynator jest zatrudniony  i do której przekazane zostały środki finansowe.
 4. Nauczycielowi wychowania fizycznego na pełnienie funkcji koordynatora sportu przysługuje dodatkowo 4 godziny zajęć dydaktycznych  tygodniowo.

 

 

* Zarządzenie Burmistrza BR.0050.347.2013

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

w Grodkowie

ul. Powstańców Śląskich 24
49-200 Grodków
adres skrytki ePUAP:
/gzszip/SkrytkaESP

   
tel.:  77 415 53 61
tel.:  77 415 55 69
fax:  77 415 70 80
e-mail:
sekretariat.gzszip.grodkow.pl
 Godziny pracy
 Poniedziałek - Piątek 715 - 1515
 • Data aktualizacji: 2020-10-16 10:09:43
 • Licznik odwiedzin: 4050701