Aktualności

REKRUTACJA 2017 / 2018

Zarządzenie Burmistrza Grodkowa

Nr BR.0050.484.2017

z dnia 23 marca 2017 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków na rok szkolny 2017/2018.

Zgodnie z art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art.204 ust.1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz.60)  zarządzam co następuje:

§1

Ustala się harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków w roku szkolnym 2017/2018 stanowiący załącznik  Nr1 do Zarządzenia.

 

§2

Ustala się harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków w roku szkolnym 2017/2018 stanowiący załącznik  Nr 2 do Zarządzenia.

 

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Grodków. 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

Marek Antoniewicz

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: 2017-04-01
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-04-01 09:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-12 09:30Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl