Pomoc materialna

Stypendia szkolne

INFORMACJA

 Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Grodków wydawane są w siedzibie Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie oraz szkołach na terenie gminy Grodków.

Kryterium dochodowe : miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 01 września 2019 do 15 września 2019 r. w Gminnym Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Grodkowie ul. Powstańców Śląskich 24.

Bliższe informacje można uzyskać od dnia 28.08.2019 r., pod numerem telefonu 77-415-53-61.


STYPENDIUM SZKOLNE

Uchwała Rady Miejskiej Grodków z dnia 4 czerwca 2014 r., Nr XLI/347/14 określa Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grodków.

Uczniowie spoza terenu Gminy Grodków, pobierający naukę w grodkowskich szkołach publicznych lub niepublicznych i mieszkający w bursach, internatach lub na stancjach, uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Uprawnieni do pomocy w formie zasiłku szkolnego:

 1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 3. uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Warunki przyznania stypendium szkolnego :

 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 528 zł.
 2. Występowanie w rodzinie w szczególności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioskodawcy:

 1. rodzice ucznia,
 2. pełnoletni uczeń,
 3. dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych – za zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Dokumenty niezbędne do przyznania stypendium szkolnego:

- wniosek (można otrzymać w Gminnym Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, przy ul. Powstańców Śląskich 24), oraz do pobrania na stronie.

 

W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.

W poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

 

Termin składania wniosku na stypendium szkolne:

-    od 1 września do 15 września w przypadku uczniów i wychowanków,

-    od 1 października do 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Miejsce składania wniosku:

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, ul. Powstańców Śląskich 24),

 

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach  edukacyjnych realizowanych poza szkołą:

a) pozaszkolne zajęcia edukacyjne ( nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, komputerowe, sportowe itp.),

b) przedsięwzięcia realizowane przez szkołę ( białe i zielone szkoły, biwaki, wycieczki szkolne, wyjścia do kina, teatru, muzeum itp.).

2) całkowite lub częściowe pokrycie opłat i wydatków związanych z procesem edukacyjnym:

a) koszty opłaty abonamentu internetowego,

b) koszty zakupu komputera, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych,

c) koszty opłaty czesnego,

d) koszty odzieży i przyborów wymaganych do nauki zawodu,

e) koszty zakupu biurka, lampki i krzesła do biurka,

f) koszty zakwaterowania związane z  odbywaniem kursów zawodowych.

3) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i pomocy szkolnych, artykułów i przyborów szkolnych, wydawnictw encyklopedycznych, słowników, atlasów, a także stroju sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego tj. koszulka sportowa, spodenki sportowe, dres, obuwie sportowe w ilości 2 komplety na rok szkolny.

4) Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, dla uczniów szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) oraz słuchaczy kolegiów w szczególności:

a) kosztów dojazdu do miejsca pobierania nauki środkami transportu komunikacji zbiorowej,

b) kosztów zakwaterowania  w bursie, internacie.

Rozliczenie stypendium szkolnego:

Przyznane stypendium szkolne powinno być rozliczane poprzez dostarczenie rachunków imiennych lub faktur, kserokopii biletów miesięcznych - w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki:

Dopuszczalny jest zwrot kosztów poniesionych wydatków w związku z rozpoczęciem roku szkolnego za pierwszy miesiąc roku szkolnego na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, wystawionych w lipcu i sierpniu danego roku.

UWAGA!

• faktury i rachunki powinny być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia, obejmujące pomoc rzeczową dla ucznia do wysokości przyznanego stypendium szkolnego,

• przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur, rachunków i biletów miesięcznych – w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, np.: wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę,

• ważne aby na wystawionej fakturze lub rachunku, np. na spodnie i obuwie, artykuł w nazwie miał adnotację „sportowe” lub „szkolne” (w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu i imienną pieczątką sprzedawcy – o ile posiada – oraz jego czytelnym podpisem na odwrocie faktury),

• odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury w tym nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży oraz nazwę zakupionego artykułu,

• stypendia szkolne nie będą wypłacane na podstawie paragonów.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 1. Dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne.
 2. Uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Grodków.
 3. W sytuacji gdy stypendysta został skreślony z listy uczniów.
 4. Jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie stypendysty przekracza kwotę uprawniającą do otrzymania stypendium szkolnego, tj.528 zł.
 5. Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów o charakterze socjalnym nie przekracza w danym roku szkolnym kwoty 2480 zł, a w przypadku słuchaczy kwoty 2232 zł.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. w ramach czynności dot. ustalenia prawa do stypendium szkolnego wynikającego z ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty.

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b) lub d) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, chyba że podstawą przetwarzania jest art. Ust. 1 lit e) RODO.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: 2017-08-25
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2012-09-06 12:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-01 07:19Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl