Pomoc materialna

Zasiłki szkolne

ZASIŁEK SZKOLNY

Uprawnieni do pomocy w formie zasiłku szkolnego:

  1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  3. uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 
Warunki przyznania zasiłku

  1. Zasiłek szkolny może być przyznany bez względu na dochód uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
  2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 
Wnioskodawcy:

  1. rodzice ucznia,
  2. pełnoletni uczeń,
  3. dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych – za zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia.

 
Dokumenty niezbędne do przyznania zasiłku

 
Wzór wniosku:

- wniosek (można otrzymać w Gminnym Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, przy ul. Powstańców Śląskich 24),

- do pobrania na stronie.

 

Miejsce składania wniosku:

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, ul. Powstańców Śląskich 24), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1. w ramach czynności dot. ustalenia prawa do zasiłku szkolnego wynikającego z ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty.

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b) lub d) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, chyba że podstawą przetwarzania jest art. Ust. 1 lit e) RODO.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wioletta Sudoł
Data wytworzenia informacji: 2014-07-17
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2012-11-07 09:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-01 07:23Aktualizacja dokonana przez: Wioletta Sudoł