Młodociani

Informacja

DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy oraz zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Grodków, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Grodkowa,co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli  z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1. Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

2. Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z właściwymi przepisami.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

WYSOKOŚĆ KWOTY DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

 

 

Tryb nauki

 

 

Wysokość dofinansowania

 

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

 

 

do 8 081 zł

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia )

 

 

254 zł

 

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia).

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, składa się w terminie do  3 miesięcy od dnia zdania przez niego egzaminu.

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
  2. ZAŁĄCZNIKI do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:

 

FORMA PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

TERMIN REALIZACJI SPRAWY

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

TRYB ODWOŁAWCZY

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwemGminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie przy ulicy Powstańców Śl. 24 w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Umowę lub wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Grodków przy ulicy Warszawskiej 29 (biuro obsługi klienta), lub w Gminnym Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Grodkowie przy ulicy Powstańców Śl. 24 (I piętro), tel. 77 415 5361.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – art. 70b (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami).


2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).


3. Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5 (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626).


4. Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniówi słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, ze zmianami).


5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, art. 37 ust. 1, 2a, 7, art. 39 (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, ze zmianami).

6. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.UE

L 352 z 24.12.2013).


7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający sięo pomoc de minimis (Dz. U. poz. 1543).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: 2015-05-28
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2015-05-28 14:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-25 14:14Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl