Ogłoszenia o naborze

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze:

1. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - referent ds. księgowości

2. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - informatyk

3. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - specjalista ds. oświatowo-organizacyjnych

Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: 2017-10-04
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-10-04 14:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-04 15:03Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko informatyk

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: 2017-10-02
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-10-02 15:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-02 15:58Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM ZARZĄDZIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W GRODKOWIE,                    UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 24

 

stanowisko: referent ds. księgowości 

wymiar etatu: pełny

liczba wolnych etatów: 2

 

1. Wymagania formalne

-   posiadanie obywatelstwa  polskiego,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-  nieposzlakowana opinia,

-  wykształcenie min. średnie ekonomiczne bądź administracyjne,

-  preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne bądź administracyjne,  

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

 2. Wymagania dodatkowe :

- znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,

 przepisów dotyczących podatków i prawa oświatowego

 - umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność,

 - znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,

- doświadczenie  w pracy na podobnym stanowisku,

 

 3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku pracy:

- praca na pełny etat,

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, przy oświetleniu częściowo sztucznym,

- praca administracyjno-biurowa z narażeniem na sytuacje stresujące,

- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej.

 

4.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 - księgowanie operacji finansowych dotyczących placówek oświatowych i GZSZiP,

- przygotowywanie dokumentów placówek oświatowych do płatności i księgowania,

- sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych placówek oświatowych,

- prowadzenie pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej placówek oświatowych,

- prowadzenie spraw związanych inwentaryzacją majątku placówek oświatowych,

- prowadzenie całokształtu prac związanych z prowadzeniem zakładowej kasy,

- sporządzanie list płac pracowników placówek oświatowych,

- prowadzenie całokształtu spraw  dotyczących funduszu socjalnego pracowników,

- ewidencja i rozliczanie VAT,

- prowadzenie rozliczenia stołówek w placówkach oświatowych,

- prowadzenie rozliczenia paliwa w pojazdach będących w posiadaniu GZSZiP,

- opracowywanie planów finansowych,

- przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń  w zakresie prowadzonych spraw,

- wykonywanie innych czynności służbowych nie wyszczególnionych w niniejszym zakresie, a wynikających z przepisów dot. stanowiska pracy.

 

 5.      Wymagane dokumenty aplikacyjne :

 -    życiorys (CV),

-    list motywacyjny ,

-    kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie ,

-    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-    kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach , szkoleniach itp.),

-    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ,

-    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 

-    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

-    kserokopia dowodu osobistego,

 

 6.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1)      Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko referent ds. księgowości”  należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, ul. Powstańców Śląskich 24 (sekretariat GZSZiP, parter  w budynku PSP nr 1 w Grodkowie ) do dnia 29 września 2017  r. do godziny 1400.

2)      Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

3)       Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona na stronie internetowej BIP Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli (www.gzszip.grodkow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Zarządzie  Szkół i Przedszkoli w Grodkowie w dniu 29 września 2017 r.

7.  Inne informacje:

1) Rozmowy kwalifikacyjne (testy kwalifikacyjne) odbędą się w dniu 4 października 2017 r. o godz. 1000 w Gminnym Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Grodkowie.

2) Do rozmowy kwalifikacyjnej mogą przystąpić tylko ci kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i znajdują się na liście, o której mowa w pkt.6, pdpkt.3

3) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP GZSZIP (www.gzszip.grodkow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Zarządzie  Szkół i Przedszkoli w Grodkowie .

4) Umowa o pracę z wybranym kandydatem zawarta zostanie na 3 miesięczny okres próbny, z możliwością jej przedłużenia.

 5) Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą :

                „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie

                  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z

                dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz.922)

                oraz ustawą z 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016r

               poz. 902 ze zm.)” .

6) Kserokopie składanych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Grodków 15 września 2017r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: 2017-09-15
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-09-15 16:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-15 16:28Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. oświatowo-organizacyjnych

Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM ZARZĄDZIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W GRODKOWIE, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 24

 

stanowisko: specjalista ds. oświatowo – organizacyjnych

wymiar etatu: pełny

liczba wolnych etatów: 1

 

  1. Wymagania formalne:

 ­          posiadanie obywatelstwa  polskiego,

­          pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,

­          brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

­          nieposzlakowana opinia,

­          wykształcenie wyższe o kierunku zarządzanie w oświacie,   

­          co najmniej 4 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego

­          stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 2. Wymagania dodatkowe :

­          preferowany staż na stanowisku kierowniczym  w  „ oświacie”

­          znajomość przepisów z zakresu: prawa oświatowego, o systemie informacji oświatowej, o ochronie danych osobowych, o  samorządzie gminnym,  Karta Nauczyciela , Kodeks Postępowania Administracyjnego

­          umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność,

­          umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność,

­          znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,

­          prawo jazdy kategorii B

 3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku pracy:

­          praca na pełny etat,

­          praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, przy oświetleniu częściowo sztucznym,

­          praca administracyjno-biurowa z narażeniem na sytuacje stresujące,

­          większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej.

4.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1)      prowadzenie całokształtu  spraw związanych z funkcjonowaniem  kontroli zarządczej,

2)      weryfikacja pod kątem zasadności oraz zgodności z prawem arkuszy organizacyjnych oraz aneksów,  sporządzanych przez dyrektorów placówek oświatowych,

3)      prowadzenie całokształtu  spraw dot. gromadzenia i przetwarzania danych w  systemie informacji oświatowej, w zakresie kompetencji  j.s.t.,

4)      koordynacja działań placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Grodków w zakresie organizacji, dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży

5)      prowadzenie spraw związanych z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi,

6)      pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji ,

7)      pozyskiwanie projektów, programów oraz prowadzenie spraw związanych z ich realizacją,

8)      sporządzanie sprawozdań,

9)      przygotowywanie uchwał i zarządzeń,

10)  stosowanie w zakresie prowadzonych spraw aktualnych przepisów prawa,

11)  wykonywanie innych czynności służbowych nie wyszczególnionych w niniejszym zakresie, a wynikających z przepisów dot. stanowiska pracy.

5.      Wymagane dokumenty aplikacyjne :

­          życiorys (CV),

­          list motywacyjny ,

­          kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie ,

­          kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

­          kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach , szkoleniach itp.),

­          kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ,

­          oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 

­          zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

­          kserokopia dowodu osobistego ,

6.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 1)      Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. oświatowo-organizacyjnych”  należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, ul. Powstańców Śląskich 24 (sekretariat GZSZiP, parter  w budynku PSP nr 1 w Grodkowie ) do dnia 02 października 2017  r. do godziny 1200.

2)      Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

3)       Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona na stronie internetowej BIP Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli (www.gzszip.grodkow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Zarządzie  Szkół i Przedszkoli w Grodkowie  w dniu 02 października 2017.

 

  1. Inne informacje:

1)      Rozmowy kwalifikacyjne (testy kwalifikacyjne) odbędą się w dniu  4 października 2017 r. o godz. 1030 w Gminnym Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Grodkowie.

2)       Do rozmowy  kwalifikacyjnej mogą  przystąpić  kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i znajdują się na liście, o której mowa w pkt.6, pdpkt.3

3)       Informacja o wynikach naboru  będzie umieszczona na stronie internetowej BIP GZSZIP (gzszip.grodkow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Zarządzie  Szkół i Przedszkoli w Grodkowie .

4)       Umowa o pracę z wybranym kandydatem zawarta zostanie na 3 miesięczny okres próbny, z możliwością jej przedłużenia.

5)      Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą : 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie

       pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z

      dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz.922)

      oraz ustawą z 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016r

     poz. 902 ze zm.)”

 

6)      Kserokopie składanych dokumentów należy potwierdzić za  zgodność z oryginałem.

 

 8. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Grodków 19 września 2017r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: 2017-09-19
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-09-19 08:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-19 09:08Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyk

Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM ZARZĄDZIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W GRODKOWIE,        UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 24

 

stanowisko: informatyk

wymiar etatu: niepełny 0,25 etatu

liczba wolnych etatów: 0,25 etatu

 

  1. Wymagania formalne:

­          posiadanie obywatelstwa  polskiego,

­          pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,

­          brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

­           nieposzlakowana opinia,

­          wykształcenie wyższe informatyczne,  

­          co najmniej 3 letni staż pracy w jednostkach samorządowych na stanowiskach: informatyka, administratora sieci,

­          stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 2. Wymagania dodatkowe :

­          znajomość przepisów z zakresu ustawy prawa oświatowego, o systemie  informacji oświatowej, o ochronie danych osobowych, o samorządzie gminnym,  ustawa o informatyzacji działalności podmiotów  realizujących zadania publiczne,

­          umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność, systematyczność, dokładność.

 3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku pracy:

­          praca na niepełny etat,

­          praca przy komputerze do 2 godzin na dobę, przy oświetleniu częściowo sztucznym,

­          praca z narażeniem na sytuacje stresujące.

 

 4.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1)      administrowanie siecią teleinformatyczną GZSZiP oraz zapewnienie poprawnego działania i bieżące utrzymanie sieci, przełączników, routerów, firewalli i towarzyszących im systemów informatycznych, instalacja i konfiguracja urządzeń sieci LAN i WAN,

2)      administrowanie serwerami GZSZIP, dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji (Windows Server oraz Linux),

3)      administracja bazami danych będącymi w użytkowaniu GZSZiP,

4)      administracja systemem antywirusowym jednostki,

5)      zarządzanie systemami informatycznymi jednostki w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego dostępu do zasobów oraz zabezpieczeniem prawidłowości działania sprzętu teleinformatycznego,

6)      usuwanie nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu oprogramowania komputerowego zainstalowanego w GZSZiP,

7)      nadzór nad teleinformatycznymi urządzeniami peryferyjnymi będącymi w posiadaniu GZSZiP,

8)      zapewnienie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, ochrony haseł i dostępu do sieci,

9)      wykonywanie i weryfikacja kopii bezpieczeństwa systemów i konfiguracji urządzeń,

10)  tworzenie i aktualizacja planu działań odtworzeniowych (Disaster Recovery),

11)  koordynacja działań w zakresie informatyzacji GZSZiP,

12)  współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w procedurach zakupowych oraz przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia dla różnego rodzaju urządzeń teleinformatycznych,

13)  zarządzanie serwerem poczty elektronicznej, usług hostingowych i DNS oraz platformą sprzętową serwisu WWW,

14)  prowadzenie podstawowych szkoleń pracowników GZSZiP w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, ochrony i bezpieczeństwa danych,

15)  wsparcie techniczne dla użytkowników w zakresie problemów związanych ze środowiskiem teleinformatycznym,

16)  zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania,

17)  wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego GZSZiP i koordynacja spraw w zakresie wykonywania większych remontów i usuwania awarii,

18)  zgłaszanie i obsługa awarii oprogramowania komputerowego we współpracy z zewnętrznymi dostawcami, wnioskowanie o wprowadzenie zmian w oprogramowaniu,

19)  kontrolowanie i zabezpieczanie prawidłowości przebiegu czynności serwisowych w zainstalowanych systemach informatycznych,

20)  aktualizacja strony WWW i BIP GZSZIP.

 

5.      Wymagane dokumenty :

­          życiorys (CV),

­          list motywacyjny ,

­          kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie ,

­          kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

­          kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),

­          kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ,

­          oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 

­          zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

­           kserokopia dowodu osobistego .

 

6.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

1)      Dokumenty z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko Informatyk ”  należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, ul. Powstańców Śląskich 24 (sekretariat GZSZiP, parter  w budynku PSP nr 1 w Grodkowie ) do dnia 02 październik  2017  r. do godziny 1200,

2)      Dokumenty, które wpłyną do Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

3)       Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona na stronie internetowej BIP Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli (www.gzszip.grodkow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Zarządzie  Szkół i Przedszkoli w Grodkowie w dniu 02 październik 2017 r. do godz. 1500.

7.  Inne informacje:

1)      Rozmowy kwalifikacyjne - testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu  4 października 2017 r. o godz. 1100 w Gminnym Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Grodkowie,

2)      Do rozmowy kwalifikacyjnej mogą przystąpić kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i znajdują się na liście, o której mowa w pkt.6, pdpkt.3,

3)      Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej BIP GZSZIP (gzszip.grodkow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń  w Gminnym Zarządzie  Szkół i Przedszkoli w Grodkowie ,

4)      Umowa o pracę z wybranym kandydatem zawarta zostanie na 3 miesięczny okres próbny, z możliwością jej przedłużenia,

5)      Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz.922) oraz ustawą z 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016r poz. 902 ze zm.)” ,

 

        6) Kserokopie składanych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

 8. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Grodków 19 września 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: 2017-09-19
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-09-19 11:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-19 11:07Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referent ds. księgowości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: 2017-09-29
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-09-29 14:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-29 14:58Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko specjalista ds. oświatowo-organizacyjnych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: 2017-10-02
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-10-02 15:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-02 16:01Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - referent ds. organizacyjno-kadrowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-12-06 12:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-06 12:34Aktualizacja dokonana przez:

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy - referent ds. organizacyjno-kadrowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Patrycja Zwardoń
Data wytworzenia informacji: 2017-12-20
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-12-20 13:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-20 13:58Aktualizacja dokonana przez: Patrycja Zwardoń

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - referent ds. organizacyjno-kadrowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Patrycja Zwardoń
Data wytworzenia informacji: 2017-12-27
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-12-27 16:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-27 16:54Aktualizacja dokonana przez: Patrycja Zwardoń

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy - referent ds. organizacyjno-kadrowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2018-01-11
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2018-01-11 14:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-11 14:36Aktualizacja dokonana przez: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - referent ds. organizacyjno-kadrowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2018-01-12
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2018-01-12 10:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-12 10:21Aktualizacja dokonana przez: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referent ds. organizacyjno-kadrowych

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

referent ds. organizacyjno-kadrowych

w Gminnym Zarządzie Szkół i przedszkoli w Grodkowie, ul. Powstańców Śląskich 24

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na wyżej wymienione stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp. Nazwisko i Imię Miejsce zamieszkania (miejscowość)
1 WAROWY MARTYNA GRODKÓW

 

 

Grodków, 29 stycznia 2018 r.

 

Informujemy kandydatkę, spełniającą wymagania formalne, iż w dniu 30 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 9.00 odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna (test kwalifikacyjny)  w Gminnym Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Grodkowie.

 

Dyrektor
Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli

mgr Zdzisław Pałka

Autor: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2018-01-29
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2018-01-29 11:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-30 16:45Aktualizacja dokonana przez: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy - referent ds. organizacyjno-kadrowych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Gminnym Zarządzie Szkół i przedszkoli w Grodkowie, ul. Powstańców Śląskich 24

referent ds. organizacyjno-kadrowych

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:

 

Pani MARTYNA WAROWY  zamieszkała GRODKÓW

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka uzyskała wymaganą liczbę punktów w teście kwalifikacyjnym. Spełnia wymagania niezbędne wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze oraz posiada wiedzę konieczną do prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku referent ds. organizacyjno-kadrowych w Gminnym Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Grodkowie.

 

 

Grodków, 30 stycznia 2018 r.

 

Dyrektor
Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli

mgr Zdzisław Pałka

Autor: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2018-01-30
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2018-01-30 12:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-30 16:54Aktualizacja dokonana przez: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w dziale księgowości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2019-12-04
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2019-12-04 11:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-17 13:37Aktualizacja dokonana przez: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP