Ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonywanie napraw awaryjnych pojazdów należących do GZSZIP w Grodkowie w 2017 r.

Zaproszenie

Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie remontów pojazdów w 2017 r.

Postępowanie będzie przeprowadzone na zasadach określonych w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

 

                                                                                                                   Dyrektor

                                                                                             Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli

                                                                                                                Zdzisław Pałka

 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >>pobierz<<

2. Wykaz pojazdów >>pobierz<<

3. Wzór oferty >>pobierz<<

4. Projekt umowy >>pobierz<<

Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2016-12-02 07:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-16 07:23Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie napraw awaryjnych pojazdów w 2017 roku

Grodków 09.12.2016r.

GZSziP.26.10.2016

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie  publicznego przetargu, bez zastosowania przepisów Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o wewnętrzny regulamin Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie.

 „Wykonywanie napraw  awaryjnych pojazdów należących do Gminnego Zarządu Szkół i  Przedszkoli w Grodkowie w 2017 roku”

 1.      Zamawiający

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

ul. Powstańców Śl. 24

49-200 Grodków

2.      Sposób ogłoszenia

Na stronie internetowej zamawiającego z dniem 02.12.2016 r.

3.      Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

4.      Nazwa zadania

Naprawy awaryjne pojazdów w 2017 roku

5.      Wybór  oferty

Do upływu terminu składania ofert  wpłynęły następujące oferty

 

Nr.

oferty

Nazwa i adres dostawcy

Oferowana

cena

1.

AUTO-USŁUGI Ryszard  Jędrysek

49-200 Grodków ul. Warszawska 33

60 brutto/1 rg

 

Wybrano ofertę nr. 1. AUTO- USŁUGI Ryszard Jędrysek ul. Warszawska 33 49-200 Grodków    

6.      Uzasadnienie wyboru

Oferta , ważna, nie podlegająca odrzuceniu spełniająca warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Niniejszą ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.gzszip.grodkow.pl z dniem 12.12.2016r.                                                                               

                                                                               Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli

 

                                                                                                              mgr Zdzisław Pałka

 

Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: 2016-12-12
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2016-12-12 11:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-12 11:31Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie obsług technicznych wraz z wymianą olejów w pojazdach GZSZiP na rok 2017.

ZAPROSZENIE

Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie zaprasza

do złożenia ofert na wykonywanie obsług technicznych wraz z wymianą olejów

w pojazdach należących do GZSZiP w 2017 r.

 

 

                                                                                     Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli

                                                                                                                   Zdzisław Pałka

 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >>pobierz<<

2. Wykaz pojazdów >>pobierz<<

3. Wzór oferty >>pobierz<<

Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: 2016-12-29
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2016-12-29 09:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-29 09:57Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych środków transportu.

       

>> OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA<<

 

 

 

 

 

    Grodków 16.03.2017r                                                       

GZSziP.241.3.2017

 

 

                                                                       Ogłoszenie

                                             o sprzedaży zbędnych środków trwałych

 

Gminny Zarząd Szkół i przedszkoli w Grodkowie działając na podstawie § 8 ust.2 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego ( Dz. U. Nr. 114 poz.761) ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego, będącego jego własnością.

1.Sprzedający

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie

ul. Powstańców Śl. 24

49-200 Grodków

Tel. 77-415-55-69 fax.77-415-70-80  mail. spajak@gzszip.grodkow.pl

2. Przedmiot  sprzedaży 

L.p

Nazwa, marka i typ pojazdu

Rok budowy pojazdu

NR. Rej.

Ilość miejsc

Nr. nadwozia

Wskazanie drogomierza w  km.

Data ważności badania technicznego

Cena wywoławcza brutto

1.

 CITROEN       Berlingo

2001

OB. 13417

5

VF7MFWJyB65620347

239077

10.10.2017

900 zł.

2.

Autobus Autosan H-10-11-01

1988

OB.

19487

48/16

140001

275003

brak

5000 zł.

 

3. Miejsce i termin w którym można oglądać sprzedawane składniki majątku ruchomego

Pojazdy  można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w dni robocze w godzinach od 1000 do 1300 na terenie bazy autobusowej w Grodkowie

4. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie przy ulicy Powstańców Śl.24  w terminie do dnia 30.03.2017 r. do godziny 1000

5. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2017 roku o godz. 1100  w siedzibie Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli  przy ul. Powstańców Śl. 24 w Grodkowie.

Otwarcie ofert jest jawne i  mogą w nim uczestniczyć  zainteresowane strony. 

6. Informacje dotyczące wadium

- warunkiem przystąpienia do przetargu  będzie wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  wniesione w pieniądzu na rachunek sprzedającego najpóźniej  w dniu składania ofert do godz. 900 (z wpisanym tytułem wpłaty „Wadium na zakup pojazdu (wybrany przez oferenta)”

- wadium należy wpłacić na konto 13 1020 3668 0000 5802 0118 6527 PKO BP oddział w Grodkowie.

- wadium wniesione przez oferentów których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu postępowania nie póżniej niż w ciągu 7 dni .

- kserokopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do formularza oferty.

- wadium złożone przez oferenta którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny.

- wadium nie podlega zwrotowi w przypadku oferenta którego oferta została wybrana a następnie uchylił się od zawarcia umowy.

7. Wymagania dotyczące składanych ofert

- oferta pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej  i powinna zawierać.

1) Imię i nazwisko oferenta  a w przypadku firmy  nazwę firmy, dokładny adres  NIP, Regon oraz dane do kontaktu  telefon, fax, adres poczty elektronicznej – jeżeli posiada.

2) oferowaną cenę nie niższą od ceny wywoławczej oraz sposób jej zapłaty.

3) oświadczenie  oferenta, że zapoznał się z warunkami niniejszego postępowania jak również ze stanem technicznym pojazdów i co do nich zastrzeżeń nie wnosi.

4) zaparafowany wzór umowy.

5)Ofertę należy złożyć w zaklejonej nieprzejrzystej kopercie opatrzonej adresem sprzedającego oraz dopiskiem „oferta na zakup pojazdu (wybrany przez oferenta)” nie otwierać przed 30.03.2017 r.

6) oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

8. Inne informacje

- ze złożonych ofert zostanie wybrana oferta z najwyższą ceną za pojazd objętym przetargiem, nie niższą niż wywoławcza.

- złożone oferty nie podlegają  wyjaśnieniom i nie mogą być przedmiotem negocjacji.

- oferty niekompletne złożone po terminie lub w innym miejscu niż wskazane w ogłoszeniu zostaną odrzucone.

- w przypadku złożenia ofert na dany pojazd w jednakowej cenie, pomiędzy tymi  oferentami  zostanie przeprowadzona  aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaoferowana przez tych oferentów.

- o terminie ewentualnej aukcji,  sposobie jej przeprowadzenia zainteresowani oferenci zostaną powiadomieni odrębnie

- sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub części bez podania przyczyn.

- osoba upoważniona do kontaktu z oferentami  - Stanisław Pająk tel. 77-415-55-69 w godzinach 800 do 1400

9. Zawarcie umowy

-zawarcie umowy nastąpi po wybraniu przez sprzedającego najkorzystniejszej oferty.

- wybrany oferent zapłaci cenę nabycia pojazdu po wybraniu oferty nie póżniej niż 7 dni po zakończeniu postępowania.

- wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty.

- sprzedający zastrzega sobie prawo  własności pojazdu do czasu zapłaty przez kupującego ceny nabycia.

- wszystkie koszty związane z nabyciem  pojazdu ponosi w całości kupujący.

- do zawieranej  umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2017-03-09
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-03-09 14:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-30 15:12Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o sprzedaży - Autobus Autosan

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Stanisław Pająk - GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2019-08-26
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2019-08-26 15:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-17 12:22Aktualizacja dokonana przez: Stanisław Pająk - GZSZiP

Zarządzenia Burmistrza Grodkowa w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych i dyrektora przedszkola

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2018-04-19
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2018-04-19 11:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-19 12:00Aktualizacja dokonana przez: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP

Zarządzenia Burmistrza Grodkowa w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Gnojnej, w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Grodkowie i Publicznego Przedszkola Nr 2 w Grodkowie oraz wyznaczenia przewodniczącego Komisji Konkursowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2018-05-02
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2018-05-02 09:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-02 09:32Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenia Burmistrza Grodkowa w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowisko dyrektora PSP w Gnojnej i PSP Nr 3 w Grodkowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2018-05-17
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2018-05-17 15:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-17 15:26Aktualizacja dokonana przez: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP

Zarządzenia Burmistrza Grodkowa w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PSP w Gnojnej w PSP Nr 3 w Grodkowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2018-05-21
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2018-05-21 10:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-21 10:32Aktualizacja dokonana przez: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP

Zarządzenie Burmistrza Grodkowa z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grodkowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2018-05-21
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2018-05-21 10:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-04 10:36Aktualizacja dokonana przez: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP

Zarządzenie Nr 0050.719.2018 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Grodkowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2018-06-20
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2018-06-20 11:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-20 11:33Aktualizacja dokonana przez: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP

Zarządzenia Burmistrza Grodkowa z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2018-07-27
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2018-07-27 13:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-27 13:06Aktualizacja dokonana przez: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP

Zarządzenie Nr 0050.737.2018 Burmistrza Grodkowa z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w prcach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2018-07-27
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2018-07-27 13:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-27 13:09Aktualizacja dokonana przez: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP

Zarządzenia Burmistrza Grodkowa z dnia 30 sierpnia 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2018-08-30
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2018-08-30 15:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-30 15:39Aktualizacja dokonana przez: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP

Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Burmistrza Grodkowa z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków na rok szkolny 2019/2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2019-01-22
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2019-01-22 12:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-22 12:30Aktualizacja dokonana przez: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP

Zarządzenia Burmistrza Grodkowa z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej oraz wyznaczenia przewodniczącego Komisji Konkursowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2019-04-26
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2019-04-26 13:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-26 13:58Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenia Burmistrza Grodkowa z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Jędrzejowie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2019-04-11
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2019-04-11 10:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-11 10:57Aktualizacja dokonana przez: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP

Zarządzenie Burmistrza Grodkowa z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Jędrzejowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2019-07-25
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2019-07-25 08:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-25 09:04Aktualizacja dokonana przez: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP

Zarządzenia Burmistrza Grodkowa z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowisko dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Jędrzejowie i Lipowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2019-05-15
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2019-05-15 15:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-15 15:24Aktualizacja dokonana przez: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP

Zarządzenia Burmistrza Grodkowa z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie i Lipowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2019-05-21
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2019-05-21 14:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-21 14:06Aktualizacja dokonana przez: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP

Zarządzenie Burmistrza Grodkowa z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2019-07-03
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2019-07-03 16:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-03 16:07Aktualizacja dokonana przez: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP

II ogłoszenie o sprzedaży autobusów + ogłoszenie o wyniku postępowania

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Stanisław Pająk - GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2019-09-17
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2019-09-17 12:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-01 13:18Aktualizacja dokonana przez: Stanisław Pająk - GZSZiP

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych środków trwałych - VW Transporter T4

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Stanisław Pająk - GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2019-11-29
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2019-12-02 07:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-17 09:10Aktualizacja dokonana przez: Stanisław Pająk - GZSZiP

Zarządzenie Nr 0050.180.2019 Burmistrza Grodkowa z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagrody Burmistrza Grodkowa dla wyróżniających się uczniów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2019-11-12
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2019-11-13 12:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-13 12:32Aktualizacja dokonana przez: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP

II ogłoszenie o sprzedaży zbędnych środków trwałych - VW Transporter T4

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Stanisław Pająk - GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2019-12-17
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2019-12-17 09:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-17 09:23Aktualizacja dokonana przez: Stanisław Pająk - GZSZiP

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzrou Budowlanego w powiecie brzeskim, kierowany do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w celu zminimalizowania przyczyn wystąpienia zagrożeń pożarowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzegu
Data wytworzenia informacji: 2019-12-18
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2019-12-18 07:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-18 07:21Aktualizacja dokonana przez: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzegu

Zarządzenie Nr 0050.213.2020 Burmistrza Grodkowa z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodków w roku 2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2020-01-16
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2020-01-16 08:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-16 08:33Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 0050.214.2020 Burmistrza Grodkowa z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków na rok szkolny 2020/2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2020-01-16
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2020-01-16 08:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-16 08:34Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 0050.290.2020 Burmistrza Grodkowa z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki organizowanego orzez rodziców lub opiekunów prawnych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2020-06-02
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2020-06-03 10:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-03 10:32Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenia Burmistrza Grodkowa z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2020-07-10
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2020-07-10 11:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-10 11:29Aktualizacja dokonana przez: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP

Zarządzenie Nr 0050.348.2020 Burmistrza Grodkowa z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów eksploatacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2020-08-19
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2020-08-20 14:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-20 14:22Aktualizacja dokonana przez: